• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LXXIV Sesji Rady Gminy Babice

19 marca 2024

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje,

że w dniu 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXXIV sesja Rady Gminy Babice. 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie LXXIV sesji Rady Gminy Babice.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Wolne wnioski.

4.      Podsumowanie kadencji Wójta Gminy Babice 2018 – 2023.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2024 r.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2033.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników będących członkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice z tytułu udziału w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz dla kandydatów na strażaków ratowników OSP biorących udział w szkoleniu podstawowym.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Babice. 

9.   Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych na terenie Gminy Babice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz  trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

10.  Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Gospodarka Komunalna w Babicach spółka z o.o. i objęcie nowych udziałów przez Gminę Babice.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Małopolskiego do wykonywania zadania w zakresie pełnienia funkcji inwestora na czas i w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781”.

12.  Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice i efektów jego realizacji za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

13.  Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Babice za okres kadencji 2018 – 2023:

a)      Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa,

b)      Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,

c)      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

d)      Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa,

e)      Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

14.  Podsumowanie VIII kadencji Rady Gminy Babice 2018 – 2023.

15.  Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.

16.  Odpowiedzi na wolne wnioski.

17.  Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Gminy Babice.

 

 

sesja online