• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Dokumenty strategiczne

STRATEGIA ROZWOJU GMINY:

Strategia Rozwoju Gminy Babice jest podstawowym i najważniejszym dokumentem diagnozującym uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy i na tej podstawie wskazującym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania władz gminy, we współpracy z partnerami publicznymi, społecznymi i biznesowymi, koordynując jednocześnie różne terytorialnie, sektorowo i technicznie plany oraz dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym. Nadrzędnym jej założeniem jest zintegrowanie polityki środowiskowej, gospodarczej, przestrzennej i społeczno-kulturowej – dla poprawy warunków życia i jakości usług publicznych na terenie gminy oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

REWITALIZACJA:

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, jej przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków oraz jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy zostało uznane za zadanie własne. Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Następuje to poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji, który stanowi zasadniczy dokument programujący działania w tym zakresie.