• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Deklaracja dostępności Gminy Babice

Urząd Gminy w Babicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.babice.pl

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
e-mail: poczta@babice.pl
ePUAP: /ogi8r1j594/skrytka

Data publikacji strony internetowej: przed 2000 rokiem

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-09-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie dokumenty do pobrania w formacie .pdf występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej
 • częściowy brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Rusek, e-mail: serwis@babice.pl, tel.: 32 613 40 13 wew. 28.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy posiada dwa wejścia. Główne wejście od strony ul. Krakowskiej nie jest ograniczone schodami, co umożliwia bezpośredni dostęp z parkingu do pomieszczeń na parterze, gdzie znajduje się Dziennik Podawczy oraz wejście z boku budynku, do którego prowadzą schody wraz z zamontowaną poręczą. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Bezpośrednio przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Po zgłoszeniu na Dzienniku Podawczym pracownicy merytoryczni schodzą w celu obsługi osoby zgłaszającej taką potrzebę. Budynek nie posiada windy oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

 Urząd Gminy w Babicach nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.


Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Babice

Jan Kędziora
tel. 32 613 40 13 w. 15
e-mail: jan.kedziora@babice.pl


Plan działania