• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Babice

23 grudnia 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Przedstawienie autopoprawki do projektu Budżetu Gminy Babice na rok 2022.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
a) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej.
b) Opinie Komisji Rady Gminy Babice.
c) Opinia Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Gminy Babice.
d) Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej:
- w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.,
- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Babice na rok 2022,
- opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
e) Dyskusja nad projektem Uchwały Budżetowej.
f) Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej.
8. Przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2022 – 2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Babicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania Wniosku „W imieniu Mieszkańców Mętkowa", złożonego przez Konstancję i Jarosława Kumala
15. Przyjęcie rocznego harmonogramu pracy Rady Gminy Babice na 2022 r.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy Babice.

Sesja online: