• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Skrót informacji 2020 roku

5 stycznia 2021

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W ramach udzielonej przez Gminę Babicę dotacji na wymianę źródeł ciepła zrealizowano 64 umowy na łączną kwotę 191 744,39 zł. Poniżej tabela udzielonych dotacji w podziale na sołectwa:

 

Nazwa Sołectwa

Kwota dotacji

Liczba wymienionych źródeł ciepła

Zagórze

78 000,00 zł

26

Babice

35 744,39 zł

12

Mętków

24 000,00 zł

8

Olszyny

12 000,00 zł

4

Rozkochów

18 000,00 zł

6

Jankowice

9 000,00 zł

3

Wygiełzów

15 000,00 zł

5

 

191 744,39 zł

64

 

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH

W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Babice, w okresie od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 r. powstających na nieruchomościach zamieszkałych, firma świadcząca usługę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski , ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków zebrała 3426,204 Mg odpadów na łączną kwotę 3.515 285,25 zł.

 

WYWÓZ AZBESTU
W 2020 roku z 67 nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Babice zostało odebrane i unieszkodliwione 184,00 Mg odpadów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachów) - kod odpadu 17 06 05.
Wyżej wymieniona usługa świadczona była przez Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek z siedzibą: Trzetrzewina. Cena usługi wyniosła 64 981,44 zł.

 

ROBOTY DROGOWE:

- DROGI GMINNE

W roku 2020 na terenie Naszej Gminy przeprowadzono prace związane z modernizacją dróg gminnych w zakresie położenia nowych nakładek asfaltowych. Łączna powierzchnia wykonanych nawierzchni wyniosła: 5 515,00 m2 i obejmowała następujące drogi:

 • ul. Osiedle Kwiatowe w Babicach
 • droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 4324/83, 4324/30 (droga do Ośrodka Rekreacyjnego)
 • droga gminna wewnętrzna ul. Władysława Jagiełły zlokalizowana na dz. nr 1058/4
  i 1056/6 w Babicach
 • ul. Szeroka w Jankowicach
 • ul. Olchowa w Olszynach
 • ul. Na Bagnie w Rozkochowie
 • ul. Dębnicka w Zagórzu
 • ul. Harcerska w Wygiełzowie
 • ul. Zamkowa w Babicach

 

Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji to: 570 309,80 zł brutto. Wykonawca realizujący przedmiotową inwestycję tofirma BOLTECH Sp. z o.o., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.

 Ponadto w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II
w Jankowicach. Zakres prac obejmował wykonanie nakładki asfaltowej, poboczy oraz remont elementów odwodnienia. Całkowita wartość inwestycji to: 268 809,51 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 134 468,00 zł.

 

- WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH Z KRUSZYWA

 Na terenie Gminy Babice trwają również roboty polegające na wykonaniu podbudowy dróg oraz uzupełnieniu ubytków powstałych w drogach z nawierzchni ulepszonej. Drogi gminne, które podlegały remontowi to: ul. Bukowa w Wygiełzowie, drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach nr 2502/2 oraz nr 1697 w Zagórzu, ul. Zakątek w Zagórzu, ul. Tęczowa i ul. Olchowa w Olszynach oraz ul. Struga i droga transportu rolnego Podwale w Mętkowie. Koszt realizowanych prac wynosi: 89 688,58 zł.

 

Przeprowadzony także został remont drogi transportu rolnego zlokalizowanej na dz. nr 2506 w Zagórzu o powierzchni 900 m2 dofinansowane w 50% ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji wyżej wymienionego zadania wyniósł: 45 730,17 zł, natomiast dofinansowanie było równe 22 865,00 zł.

 

- DROGI POWIATOWE

 Urząd Gminy Babice udzielił Powiatowi Chrzanowskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Kontynuacja przebudowy DP 1014K ul. Piłsudskiego w Zagórzu ETAP II”. Łączna wartość zadań to 399 764,38 zł. Udział Gminy Babice stanowił ok. 25% sumy wartości zadania tj. 100 000,00 zł.

 

 - CHODNIK W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ UL. OŚWIĘCIMSKIEJ W WYGIEŁZOWIE

W listopadzie 2020r. zrealizowano inwestycję polegającą na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi na długości 194,00 mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Transportowe „WIKOS FRESH” Michał Strzelec, Wygiełzów, ul. Adama Mickiewicza 72, 32-551 Babice. Koszt robót to: 37 800,00 zł.

 

- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” wykonano doświetlenie przejść dla pieszych drogi wojewódzkiej nr 781 w miejscowości Olszyny (przejście w okolicy Domu Kultury) oraz Wygiełzów (przejście w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego). Całkowita wartość zadania wynosiło 66 210,31 zł. Województwo Małopolskie na realizację przedmiotowego zadania przeznaczyło kwotę w wysokości 33 105,16 zł, natomiast pozostałą kwotę – 33 105,15 zł zabezpieczyła na ten cel gmina Babice.

 

OŚWIETLENIE

W ciągu całego roku obowiązywała umowa na konserwację oświetlenia ulicznego zapewniająca zarówno dobudowę dodatkowych punktów świetlnych, jak i wymianę niesprawnych źródeł światła oraz szybkie włączanie niesprawnych obwodów oświetleniowych. W grudniu br. wykonana zostanie także budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej ul. Głogowej w Olszynach. Wartość robót 51 130,47 zł.

 

INNE PRACE NA TERENIE GMINY

Drogi gminne oraz wewnętrzne na terenie Gminy Babice corocznie są poddawane remontom cząstkowym czyli zabiegom technicznym związanymi z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu. W miesiącach letnich realizowane jest letnie oczyszczanie dróg związane z koszeniem poboczy dróg, ściąganiem darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym przeprowadza się zimowe utrzymanie dróg, w zakresie odśnieżania oraz posypywania dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych.

W roku 2020 wykonano również prace związane z odwodnieniem drogi gminnej ul. Podgrodzisko w miejscowości Zagórze.

 

KOMUNIKACJA

 Od 1 września do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Babice uruchomiono nowe linie komunikacyjne obsługiwane przez prywatnego przewoźnika: Firma Przewozowa „AN-MAR", Andrzej Sala, ul. Prymasa Wyszyńskiego 13, 32-566 Kwaczałana trasie:

 1. Rozkochów – Chrzanów – Rozkochów
 2. Mętków – Chrzanów – Mętków
 3. Jankowice – Chrzanów – Jankowice.

Gmina Babice uzyskała dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 55 095,84 zł, co stanowi 90% całkowitego wynagrodzenia przewoźnika. Pozostałą kwotę w wysokości 6 121,76 zł na ten cel przekazała gmina Babice.

 

PRZEGLĄD INWESTYCJI:

- Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne polegającą na wykonaniu utwardzeń terenu (placów nieprzeznaczonych do ruchu kołowego i dojść pieszych, montażu obiektów małej architektury, nasadzenia zieleni średniej i wysokiej remont nawierzchni betonowej schodów (schody po stronie zachodniej), remoncie murów okalających, wymianie biegów (schody po stronie wschodniej, wykonanie terenowej pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowie zjazdu z ul.Gołąba, przebudowie ulic Ks. Kosowskiego i Kanoniczej, budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa instalacji oświetlenia. Łączny koszt zadania to: : 1 061 628,93 zł, prace realizowała firmy Berny& Berny S.C z Jankowic.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Babice. Zakończenie prac szacuję się na czerwiec 2022 roku. Koszt prac to 2 691 131,16 zł". Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje drogi gminne: ul. Zamkowej, Konopnickiej, Orzeszkowej, Skłodowskiej-Curie, Wyszyńskiego, Spółdzielczej, Topolową w Babicach.

- Budowa sieci kanalizacyjnej dla powstającej strefy aktywności gospodarczej w Babicach, prace są już na ukończeniu. Koszt robót to 559.811,14 zł. Ponadto w Strefie Aktywności Gospodarczej wykonano sieć wodociągową   o długości 1715,5 m. Koszt robót to 353 435,58. Dla SAG opracowywana jest również dokumentacja projektowa dla budowy dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową na działce 1647 w Babicach dla powstającej strefy aktywności gospodarczej.”

- Ponadto przygotowano dokumentacje projektowe pod docelową realizację inwestycji związanych z budową boksu garażowego OSP Zagórze oraz budową Sali gimnastycznej w Jankowicach.