• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XX Sesja Rady Gminy Babice

23 marca 2016

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje że w dniu 01 kwietnia 2016 r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad XX sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII i XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2016-2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej działek nr: 2182/5 o pow. 0.0800ha, 2181/5 o pow. 0.0039 ha, 2670/3 o pow. 0.0031 ha, stanowiących własność Gminy Babice położonych w obrębie Olszyny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach .
9. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 wraz z wnioskami w zakresie potrzeb pomocy społecznej jak również ocenę zasobów pomocy społecznej .
10. Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres 01.01.2015 r. - 31.12. 2015 r.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2015.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
14. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Babice.