• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXIII Sesja Rady Gminy Babice

23 kwietnia 2012
27 kwietnia 2012r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie  XXIII Sesji Rady Gminy  Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  XXII Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania radnych.
5. Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany  Wieloletniej   Prognozy  Finansowej  Gminy Babice na lata 2012-2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Babice na  2012r .
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat  do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lipowiec”
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
10. Sprawozdanie z  działalności   Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach za 2011 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach za 2011 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres 01.04.2011 r. – 31.12. 2011 r.
13. Przedstawienie oceny zasobów  pomocy społecznej.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach   podejmowanych w okresie  między sesyjnym.
15. Informacja Wójta  Gminy Babice  z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na  wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad  XXIII  Sesji Rady Gminy Babice.