• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Uzupełnianie aktów stanu cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 UZUPEŁNIANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635  ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba zainteresowana, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego na podstawie których został sporządzony akt uzupełniany.
OPŁATY:
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 39,00 zł. Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje wydana decyzja administracyjna
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy odbywa się bez zbędnej zwłoki, a załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
INNE INFORMACJE:
Decyzje uzupełniająca wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Nie uzupełnia się aktu stanu cywilnego danymi, które były wymagane przepisami obowiązującymi w dacie jego sporządzania, ale obecnie nie podlegają wpisowi w akcie danego rodzaju.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: