• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Sporządzenie aktu zgonu

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego;
- najbliżsi krewni lub powinowaci;
- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
- administrator domu, w którym nastąpił zgon
WYMAGANE DOKUMENTY:
- Dokument tożsamości osoby zmarłej.
- Karta zgonu wystawiona przez lekarza, stwierdzająca datę zgonu i jego przyczynę
- Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon - do wglądu.
- Jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzanego przez organ państwowy, akt zgonu sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia lub zaświadczenia wydanego przez ten organ.
OPŁATY:
Brak
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje sporządzony akt zgonu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa sporządzenia aktu zgonu następuje w formie decyzji, na którą  przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
INNE INFORMACJE:
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Rejestracji zgonu dokonuje  kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce zgonu.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: