• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych

Tytuł projektu:
Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 6
Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.4
Lokalne trasy turystyczne – SPR

Całkowita wartość projektu wynosi: 861 118,04 zł., przyznana wysokość dofinansowania wyniosła: 435 455,13 zł.

Okres realizacji: lata 2018-2019
Przedmiotem projektu jest utworzenie brakujących szlaków turystycznych na terenie Gminy Babice łączących trasy rowerowe o charakterze ponadregionalnym z jej największymi atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:
- budowie odcinków drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kruszywa, wykonaniu odcinków tras rowerowych po istniejących drogach poprzez oznakowanie trasy rowerowej,
- oznakowaniu ścieżki pieszo-rekreacyjnej na Grodzisku,
- wykonaniu elementów towarzyszących przeznaczonych do wypoczynku, rekreacji i edukacji: siłowni zewnętrznych (w Rozkochowie, Babicach, Mętkowie oraz Włosieni), placów zabaw (w Wygiełzowie oraz Włosieni), a także tablic informacyjnych i edukacyjnych. Roboty budowlane obejmują także m.in.: zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, projekt i wykonanie stałej organizacji ruchu, roboty wykończeniowe i porządkowe.

POSTĘPY I ETAPY PRAC


Budowa siłowni i placów zabaw

Wybrano wykonawcę I etapu prac w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych”, w ramach którego wykonane zostaną miejsca rekreacji i wypoczynku. Wykonawcą robót jest firma GARDENTOM z Alwerni. W ramach zadania wykonane zostaną elementy przeznaczone do wypoczynku, rekreacji i edukacji: siłownie zewnętrzne (w Rozkochowie, Babicach, Mętkowie oraz Włosieni) oraz place zabaw (w Wygiełzowie oraz Włosieni). Prace mają zostać wykonane do końca czerwca br.
Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w wysokości 435 455,13 zł. Całkowita wartość projektu wynosi: 861 118,04 zł.


Powstają siłownie.

Trwa realizacja I etapu prac w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych”. Wykonywane są siłownie zewnętrzne w czterech miejscach: w Rozkochowie, Babicach, Mętkowie oraz Włosieni. W tej części prac pozostaje jeszcze budowa placów zabaw w Wygiełzowie i Włosieni.

SIłownia w Babicach

Siłownia w Mętkowie

Siłownia w Rozkochowie

Siłownia na Włosieni


Zakończono I etap prac
Budowa placów zabaw w Wygiełzowie i Włosieni zakończyła pierwszy etap prac w ramach projektu.

Plac zabaw w Wygiełzowie

Plac zabaw na Włosieni


Podpisano umowę na wykonanie tras rowerowych.
W dniu 4 lipca 2018 r. podpisano umowę na realizację pozostałego zakresu prac w ramach projektu pn. „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras turystycznych”. Umowa obejmuje następujący zakres prac:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej.
b) Trasę rowerową w lesie - nawierzchnia z betonu asfaltowego. Trasa rowerowa poprowadzona zostanie po istniejącej drodze o nawierzchni z kruszywa łamanego. Przewiduje się wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie oznakowania pionowego. Kilometraż: 1+ 223,60 ÷ 1+ 400,30. Długość trasy: 0,1767 km. Szerokość trasy: 3 m, pobocze 2x0,5 m.
c) Trasę rowerową w lesie - nawierzchnia z kruszywa Trasa rowerowa poprowadzona zostanie po istniejącej drodze leśnej o nawierzchni z kruszywa łamanego. Przewiduje się wykonanie wzmocnienia nawierzchni warstwą z kruszywa łamanego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w rejonie przejazdu przez DW 780. Kilometraż: 1+ 400,30 ÷ 3+ 674,80. Długość trasy: 2,2745 km. Szerokość trasy: 3 m, pobocze 2x0,5 m.
d) Trasę rowerową wzdłuż parkingu. Trasa rowerowa poprowadzona zostanie wzdłuż istniejącego parkingu. Przewiduje się wykonanie korytowania, nawierzchni z kruszywa łamanego oraz elementów BRD zabezpieczających trasę rowerową. Kilometraż: 7+ 321,10 ÷ 7+ 411,10. Długość trasy: 0,09 km. Szerokość trasy: 2,5 m, pobocze 1x0,5 m.
e) Trasę rowerową na wale od Rozkochowa. Trasa rowerowa poprowadzona zostanie po istniejącym wale przeciwpowodziowym. Przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego. Długość trasy: 0,7637 km. Trasa zostanie zlokalizowana na lewym wale potoku Rutka w kilometrażu 0+ 000 - 0+ 763,70).
f) Ścieżkę pieszo- rekreacyjną na Grodzisku. Ścieżka prowadzona zostanie istniejącymi ścieżkami leśnymi. Przewiduje się wykonanie oznakowania szlaków, elementów małej architektury (siłownie leśne, ławki, tablice informacyjne). Długość ścieżki: 2,296 km.
g) Oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie poziome zostanie wykonane mechanicznie jako oznakowanie cienkowarstwowe, z materiałów wolnych od rozpuszczalników aromatycznych. Na wałach przeciwpowodziowych w miejscach krzyżowania się trasy rowerowej z przejazdami przez wały, rampami, innymi ciągami komunikacyjnymi itp. Zostanie zaprojektowana i wykonana organizacja ruchu tak, aby nie dopuścić do poruszania się po projektowanej trasie rowerowej pojazdów nieupoważnionych. W ramach niniejszego działania oznakowane zostaną następujące fragmenty trasy:
- kilometraż: 0+ 000,00 ÷ 1+ 223,60, długość: 1,2236 km,
- kilometraż: 3+ 674,80 ÷ 7+ 411,10, długość: 3,7363 km,
- kilometraż: 7+ 411,10 ÷ 8+ 738,80, długość: 1,3277
- kilometraż 0+763,70 ÷ 8+ 641,20, długość: 7,8775 km.
Łączna długość oznakowanych fragmentów trasy: 14,165 km.
Termin wykonania zadania zaplanowano na:
31 października 2018 r. – opracowanie dokumentacji projektowej,
28 czerwca 2019 r. – całość zadania.

Trwają prace przy ścieżkach rowerowych.

Dla ostatniego etapu prac w ramach projektu Wykonawca opracował dokumentację projektową. Trwają prace nad nawierzchnią odcinków trasy rowerowej w lesie pomiędzy Mętkowem a parkingiem na Maniskach oraz wykonania narzutu kamiennego w rejonie źródełka w ramach ścieżki pieszo – rekreacyjnej Grodzisko. Pozostały zakres w tym m.in. oznakowanie pionowe i poziome, odcinek trasy rowerowej wzdłuż parkingu (od istniejącej ścieżki rowerowej do ul. Adama Mickiewicza w Wygiełzowie) oraz pozostałe elementy w ramach ścieżki Grodzisko zostaną wykonane do 28 czerwca 2019 r.

 

Ostatnie roboty przy ścieżkach rowerowych

Wykonano nawierzchnię z kruszywa oraz odcinek asfaltowy w lesie pomiędzy ul. Chrzanowską w Mętkowie a parkingiem na Maniskach przy DW 780. Ukończono także roboty przy odcinku trasy wzdłuż parkingu łączącej istniejącą ścieżkę rowerową z ul. Adama Mickiewicza w Wygiełzowie. Do realizacji całości operacji pozostało oznakowanie pionowe i poziome oraz montaż tablic informacyjnych.      

Zakończono prace przy trasach turystycznych

 

Dzięki zrealizowaniu pełnego zakresu projektu uzupełniono brakujące odcinki szlaków turystycznych, które połączyły Wiślną Trasę Rowerową z największymi atrakcjami przyrodniczymi, historycznymi i kulturalnymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Babice. Przy oznakowanych trasach powstały miejsca wypoczynku i rekreacji, tj. siłownie zewnętrzne, place zabaw oraz ścieżka pieszo – rekreacyjna z elementami edukacyjnymi wykorzystująca wysoki potencjał zasobów naturalnych

Plac zabaw w Babicach - Włosieni

Siłownia zewnętrzna w Babicach- Włosieni

Siłownia zewnętrzna w Babicach w pobliżu kompleksu boisk Orlik

Siłownia zewnętrzna w Rozkochowie

Plac zabaw w Wygiełzowie przy Skansenie

Siłownia zewnętrzna w Mętkowie przy boisku sportowym przy wjeździe na WTR

 

Oznakowanie poziome trasy rowerowej Grodzisko w Wygiełzowie

Początek ścieżki edukacyjno - rekreacyjnej Tajemnice Góry Grodzisko w Wygiełzowie

Przy wejściu na ścieżkę zlokalizowana jest tablica z jej opisem

Tablica edukacyjno-informacyjna pn.: " Mieszkańcy lasu"

Tablice kierunkowe przy ścieżce

Stanowisko rekreacyjne "fitness park"

Stanowsko rekreacyjne do skoków w dal dla dzieci

Miejsce odpoczynku dla szukających wytchnienia lub chwili zadumy w otoczeniu przyrody

Tablica historyczna z opisem Kapliczki Św. Rozalii

Punkt widokowy

Tablica znajdująca się przy punkcie widokowym

Stanowisko rekreacyjne "brzuszki" oraz tablica edukacyjno-informacyjna pn.: "Budowa warstwowa lasu"

Oznakowanie ścieżki - tablice kierunkowe przy rozgałęzieniu dróg

Tablica interaktywna "Obserwator przyrody"

Punkt wypoczynkowy przy źródełku

Tablica interaktywna pn.: "Lekcja dendrologii" przy miejscu wypoczynkowym w pobliżu źródełka

Narzut kamienny w rejonie Źródła

Trasa rowerowa wzdłuż parkingu w Wygiełzowie

Trasa rowerowa od parkingu "na Maniskach" w stronę Mętkowa

Trasa rowerowa w Mętkowie

Wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego w Mętkowie jako element trasy Grodzisko.

Oznakowanie zjazdu z Wiślanej Trasy Rowerowej w Mętkowie w pobliżu siłowni plenerowej zlokalizowanej przy boisku

Oznakowanie trasy przy WTR

Wiślana Trasa Rowerowa