• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zmiana imion i nazwisk

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 ZMIANA IMION I NAZWISK

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa o zmianie imienia i nazwiska tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 220 poz. 1414
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
- obywatel polski
- cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego;
- cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
WYMAGANE DOKUMENTY:
- Wniosek
- Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)
Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:
- Odpis zupełny aktu urodzenia
- Odpis zupełny aktu małżeństwa
- Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci.
- Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska
Do  wniosku o zmianę imienia dołącza się:
- Odpis zupełny aktu urodzenia
- Odpis zupełny aktu małżeństwa
Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia
OPŁATY:
Decyzja o zmianie imienia i nazwiska – 37,00zł
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje wydana decyzja administracyjna
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy odbywa się bez zbędnej zwłoki, a załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
INNE INFORMACJE:
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
- na imię lub nazwisko używane;
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby pełnoletniej, posiadającej obywatelstwo polskie. Wniosek składa się osobiście do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania wyżej wymienionych wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska mogą wystąpić osoby pełnoletnie będące obywatelami polskimi, cudzoziemcy nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce pobytu stałego, cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, z zastrzeżeniem że zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
W imieniu osób niepełnoletnich z wnioskiem występują ich przedstawiciele ustawowi. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat to do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.
Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyrazi na to zgodę.
Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: