• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKAMI CYWILNO - PRAWNYMI

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
- kobieta: ukończone 18 lat - (W przypadku nie ukończenia 18 lat, za zgodą Sądu opiekuńczego jeśli kobieta ukończyła lat 16)
- mężczyzna ukończone 18 lat,
WYMAGANE DOKUMENTY:
• dowody osobiste,
• kawaler, panna przedkładają:
- odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Babice)
• wdowiec, wdowa przedkładają:
- odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Babice)
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie małżonka (jeśli małżeństwo zarejestrowane poza Babicami) lub odpis aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu małżonka (jeżeli zarejestrowane poza gminą Babice)
• rozwiedziony, rozwiedziona przedkładają:
- odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Babice)
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy poprzednie małżeństwo zawarto poza gminą Babice) lub odpis aktu małżeństwa i aktualny wyrok rozwodowy (gdy małżeństwo zawarte poza gmina Babice)
OPŁATY:
Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje przyjęte od nupturientów pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zostaje wydane zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia, wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.  Wystąpienie z wnioskiem,, jest niedopuszczalne, jeżeli sąd na podstawie art. 5 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozstrzygnął, że małżeństwo nie może być zawarte.
INNE INFORMACJE:
Do ślubu konkordatowego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, zaświadczenie to wydaje się w USC miejsca zamieszkania     jednego z nupturientów Zaświadczenie to należy przedłożyć w kancelarii parafialnej kościoła, w którym będzie miał miejsce ślub.
Zaświadczenie jest ważne trzy miesiące od daty wydania
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: