• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO W PAŃSTWIE NIE NALEŻĄCYM DO UNII EUROPEJSKIEJ

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zmianami
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635  ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Osoba, której akt dotyczy, jak też jej wstępny, zstępny, rodzeństwo,  a także osoby które wykażą, że mają interes prawny w uznaniu wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie nie należącym UE
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Babicach wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa
Załączniki:
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie;
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego
Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone
OPŁATY:
Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa - 11 zł
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa wpisania wzmianki dodatkowej  następuje w formie decyzji, na którą  przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE:
Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;
2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;
3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;
4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;
5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;
6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;
7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego)
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: