• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie Unii Europejskiej

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZONEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635  ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Osoba, której akt dotyczy, jak też jej wstępny, zstępny, rodzeństwo,  a także osoby które wykażą, że mają interes prawny w uznaniu wyroku rozwodowego orzeczonego na terenie UE
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej i o wpisanie w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Babicach wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa
Załączniki:
- oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności;
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w orzeczenia dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego;
- oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Nr 2201/2003;
- oryginał urzędowego tłumaczenia w/w świadectwa dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego.
OPŁATY:
Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa - 11 zł
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa wpisania wzmianki dodatkowej  następuje w formie decyzji, na którą  przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE:
Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).
W trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia innych państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004r., lecz uprawomocniły się po tej dacie.
Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń innych państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004r. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny i że zgadza się z orzeczeniem.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: