• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

URZĄD STANU CYWILNEGO

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄDU GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 TRANSKRYPCJA AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Transkrypcji dokonuje się na wniosek dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba zainteresowana to osoba, której akt dotyczy, a także  jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, a także osoby które wykażą, że mają interes prawny w dokonaniu transkrypcji aktu zagranicznego.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Pisemny wniosek, podanie osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem, że dotychczas akt ten nie został wpisany do polskich ksiąg
Dowód osobisty wnioskodawcy, w celu sprawdzenia tożsamości oraz potwierdzenia zameldowania na pobyt stały na terenie działania USC
Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego – oryginał, bądź ksero lub fotokopia aktu, potwierdzona przez zagraniczny urząd, który przechowuje oryginały ksiąg i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów,
Urzędowe tłumaczenie na język polski przedłożonego dokumentu zagranicznego, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
OPŁATY:
Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą – 50 zł
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje wydana decyzja administracyjna
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Załatwienie sprawy odbywa się bez zbędnej zwłoki, a załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 
INNE INFORMACJE:
Do polskich ksiąg stanu cywilnego można wpisać, w drodze transkrypcji, akty sporządzone za granicą, bez względu na datę ich sporządzenia i na datę zdarzenia, którego akt dotyczy. Można wpisać tylko odpis takiego aktu, który w świetle przepisów prawa obcego jest aktem stanu cywilnego, tzn. jest zapisem z zakresu rejestracji zdarzeń naturalnych (urodzenie, zgon) i małżeństwa, dokonanym przez organ państwowy lub inny upoważniony do prowadzenia tej rejestracji przez prawo danego państwa. Transkrypcja obejmuje tylko te dane, które są wymagane przez prawo polskie, a ponadto dotyczy oświadczeń prawnie doniosłych z punktu widzenia prawa sporządzenia aktu zagranicznego np. co do nazwiska małżonków. Jeżeli odpis aktu małżeństwa podlegający transkrypcji nie zawiera informacji o nazwiskach małżonków i ich dzieci to, obywatel polski, który zawarł małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego i nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich księgi małżeństwa.
Jeżeli zawierający małżeństwo mieli obywatelstwo polskie, mogą także złożyć oświadczenia o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. W przypadku braku złożenia takich oświadczeń, w związku z transkrypcja aktu, każdy z małżonków pozostaje przy swoim dotychczasowym nazwisku, a dzieci noszą nazwisko ojca.
Decyzje o transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.p
WNIOSKI, FORMULARZE: