• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Oświadczenie o uznaniu dziecka

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 OŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635  ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Mężczyzna, który uznaje swoje ojcostwo
WYMAGANE DOKUMENTY:
- dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu,
- aktualne zaświadczenie o ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli uznawane dziecko urodziło się poza Babicami – do wglądu,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, gdy matka dziecka jest rozwiedziona – do wglądu
- odpis skrócony aktu zgonu męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu
OPŁATY:
Brak
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje przyjęte oświadczenie i sporządzony protokół, na podstawie którego zostaje wpisana stosowna wzmianka dodatkowa na marginesie aktu urodzenia dziecka
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa przyjęcia oświadczenia  o uznaniu ojcostwa  następuje w formie decyzji, na którą  przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE:
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już  poczętego.
Można uznać ojcostwo, co do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia z małżeństwa. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez lub w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża.
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości. 
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może złożyć każdy mężczyzna, bez względu na jego stan cywilny.
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju.
Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskim.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: