• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Herb Babic

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W BABICACH
UL. KRAKOWSKA 56, 32-551 BABICE
poczta@babice.pl                                              www.babice.pl

 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻENSTWA

PODSTAWA PRAWNA:
Prawo o aktach stanu cywilnego tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz.1688 ze zmianami
Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekst jednolity: Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami
Ustawa o opłacie skarbowej tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635  ze zmianami
PODMIOT UPRAWNIONY DO WYSTĄPIENIA O ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Małżonek rozwiedziony, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko
WYMAGANE DOKUMENTY:
- Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocne orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa
- Dowód osobisty (do wglądu)
OPŁATY:
Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  – 11,00 zł
Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Gminy - pok 119 lub na rachunek bankowy Urzędu - BS Chrzanów o/Babice 53 8444 0008 0000 0100 2017 0037
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zostaje przyjęte oświadczenie i sporządzony protokół, na podstawie którego zostaje wpisana stosowna wzmianka dodatkowa na marginesie aktu małżeństwa
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa przyjęcia oświadczenia  małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  następuje w formie decyzji, na którą  przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE:
W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Dotyczy to tego z małżonków (zarówno męża, jak i zony), które w związku z zawarciem małżeństwa zmieniło nazwisko. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego, musi być złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może zostać złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju.
SPRAWĘ ZAŁATWIA:
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Agnieszka Bonderek
pok. 102, telefon: (032) 6134 013 w. 26
e-mail: bonderek@babice.pl
WNIOSKI, FORMULARZE: