• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice

1 września 2023

Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 6 września 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wolne wnioski.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2023 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2023 – 2030.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/496/2023 Rady Gminy Babice z dnia 31 maja 2023r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozkochowie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Babice działek nr 907/1, 909/1, 910/1 położonych w Jankowicach.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 2649/19, o pow. ok.0,0308 ha oraz część działki nr 2227 o pow. Ok. 0,0067 ha obręb Olszyny, będącej własnością Gminy Babice na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/367/2018 Rady Gminy Babice z dnia 2 sierpnia 2018 r. dotyczącej ustalenia regulaminu pomocy materialnej o    charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Babice zmienionej uchwałą nr XXXV/258/2021 Rady Gminy Babice z dnia 24 marca 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania wniosku Pana W. Sz. o umożliwieniu prawnego dostępu do drogi publicznej.
13. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027.
15.Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024 – 2027.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chrzanowie
17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

sesja online