• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

UWAGA! Akcja deratyzacji!

11 kwietnia 2023

Urząd Gminy w Babicach informuje o powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Babice w terminie od 02 do 25 maja 2023 r.

1.Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.

 

2.Na terenie gminy obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: zabudowane obiektami użyteczności publicznej zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych, zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt oraz zabudowa jednorodzinna w której stwierdzono lub podejrzewa się wystąpienie zwiększonej ilości gryzoni.

 

3.Celem skutecznego przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:

a)    usunięcia z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,

b)    wyłożenia na nieruchomości trutek ze szczególnym uwzględnieniem miejsc potencjalnego występowania gryzoni (śmietniki, komórki, piwnice, budynki gospodarcze itp.),

c)     w trutkę należy zaopatrzyć się na koszt własny,

d)    przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich unieszkodliwienie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie,

e)    dokonania napraw w budynkach i pomieszczeniach wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach).

 

4.Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką. Należy zatem umieścić wyraźne napisy ostrzegawcze:

„UWAGA TRUCIZNA!

GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT!”

5.Miejsca wyłożenia preparatów, w miarę możliwości dobrać tak, aby były niedostępne dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych i ptaków.

 

6.W czasie wyłożenia preparatów dokonywać codziennych oględzin pomieszczeń, w których zostały zastosowane i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie ich unieszkodliwiania oraz uzupełniać spożyte przez gryzonie trutki.

 

7.Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji – 30 maja, wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu.

 

8.Wskazane, by w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły uprawnione zakłady DDD posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania akcjami deratyzacji, znające dobrze zarówno biologię gryzoni ich zwyczaje, preferencje jak i nowoczesne preparaty biobójcze oraz potrafiące profesjonalnie przygotować program monitorowania obecności gryzoni w obiekcie. Firmy te powinny ponosić odpowiedzialność w zakresie skuteczności przeprowadzanych akcji deratyzacji.