• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

ROK 2022 - GMINA BABICE W LICZBACH

24 stycznia 2023

ROK 2022 - GMINA BABICE W LICZBACH

URZĄD STANU CYWILNEGO
Akty urodzenia : w gminie Babice urodziło się 93 dzieci 
w tym 16 aktów urodzenia sporządzono w USC Babice (akty umiejscowione)
Akty zgonu: w gminie Babice zmarło 115 osób 
w tym 53 aktów zgonu sporządzono w USC Babice
Akty małżeństwa: USC Babice sporządzono 25 aktów małżeństw 
(małżeństwa zawarte na terenie gminy w tym 14 ślubów konkordatowych, 9 ślubów cywilnych i 2 akty umiejscowione)
Rozwody: do USC Babice wpłynęło 14 wyroków rozwodowych
Decyzje: wydano 2 decyzje administracyjne (decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk)
Zaświadczenia do ślubu konkordatowego: wydano 11 zaświadczeń
Jubileusz: 24 par zostało odznaczonych medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (osoby zamieszkałe na terenie gminy Babice, które zawarły związek małżeński w1972 roku) 
Wydano 763  odpisów (odpisy skrócone, zupełne, wielojęzyczne)
Odnotowano 919 przypiski 
Odnotowano 257  wzmianek pod aktami stanu cywilnego
Wprowadzono do nowego systemu 766 aktów stanu cywilnego


EWIDENCJA LUDNOŚCI
Liczba mieszkańców ogółem: 8818 ( stan na 31.12.2022r.)
Babice        1480
Jankowice    731
Mętków         1390
Olszyny          815
Rozkochów    762
Wygiełzów           694
 Zagórze             2946

W 2022 wydano 580 dowodów osobistych.


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
Liczba wniosków złożona do CEIDG ogółem:      128
Założenie działalności gospodarczej:             20
Zmiana:                        52
Zawieszenie działalności gospodarczej:             30
Wznowienie działalności gospodarczej:             11
Zakończenie działalności gospodarczej:            15

Na terenie Gminy Babice na dzień 31.12.2022 r. w 19 sklepach (detal), prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
• 2 sklepy: sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
• 2 sklepy: sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), 
• 15 sklepów: sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

Funkcjonowały 4 lokale gastronomiczne gdzie prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
• 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
• 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu,

Zostało wydanych ogółem:
• 17 zezwoleń detal i gastronomia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu), 
• 13 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
• 4 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


INWESTYCJE INDYWIDUALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, ZWIERZĄT
Wydane decyzje o warunkach zabudowy – 51 (wniosków 66)
Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 28 (wniosków 30)
- nowe budynki: 29
- budynki w trakcie budowy: 12

Ilość bezdomnych psów i kotów przekazanych do schroniska – łącznie 18 szt. 
(14 psów i 4 koty) – koszt Gminy – 93 384,10 zł.
 
Ilość współfinansowanych zabiegów sterylizacji/ kastracji – łącznie 47 zabiegów 
(15 psów i 32 koty) – dofinansowanie – 4 838,40 zł.


WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W ramach udzielonej przez Gminę Babicę dotacji na wymianę źródeł ciepła zrealizowano 54 umowy na łączną kwotę 162 000,00 zł. 
Poniżej tabela udzielonych dotacji w podziale na sołectwa:

Nazwa Sołectwa

Kwota dotacji

Liczba wymienionych źródeł ciepła

Zagórze

78 000,00 zł

26

Babice

24 000,00 zł

8

Mętków

21 000,00 zł

7

Olszyny

6 000,00 zł

2

Rozkochów

12 000,00 zł

4

Jankowice

6 000,00 zł

2

Wygiełzów

15 000,00 zł

5

 

162 000,00 zł

54


ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH
W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Babice, w okresie od 1 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r, firma świadcząca usługę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków zebrała 3 062,147 Mg odpadów na łączną kwotę 2 836 900,29 zł.


WYWÓZ AZBESTU
W 2022 roku z 58 nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Babice zostało odebrane i unieszkodliwione 172,40 Mg odpadów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachów), kod odpadu: 170605.
Wyżej wymieniona usługa świadczona była przez Firmę – Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek, Trzetrzewina 320, 33-395 Chełmiec. Cena usługi wyniosła 66 470,54 zł.


ROBOTY DROGOWE:
1) DROGI GMINNE
W roku 2022 w Gminie Babice przeprowadzone zostały prace związane z remontem i modernizacją następujących dróg gminnych:
- ul. Sportowa w Jankowicach za kwotę: 95 148,20 zł.
- ul. Podgrodzisko w Zagórzu za kwotę: 273 350,12 zł
- ul. Strzelecka w Zagórzu za kwotę: 62 831,24 zł
- ul. Spacerowa w Jankowicach za kwotę: 151 711,08 zł
- ul. Na Bagnie w Rozkochowie za kwotę: 152 811,55 zł
- ul. Dworska w Wygiełzowie za kwotę: 185 191,35 zł
- Zarurowanie rowu ul. Jana Pawła II w Jankowicach za kwotę: 12 915,00 zł
- Wykonanie rowu, przepustu oraz drenażu – ul. Topolowa w Babicach za kwotę: 76 913,62zł
- Wykonanie pobocza przy ul. Wiślanej w Olszynach za kwotę: 33 800,00zł 
- Remont pobocza przy ul. Zamkowej w Babicach za kwotę : 52 394,31 zł  

2) DROGI WEWNĘTRZNE:
- emont drogi wewnętrznej – Droga do Grabiny w Mętkowie oraz Remont drogi wewnętrznej – Podwale w Mętkowie – kwota 24 592,00 zł 
- Utwardzenie drogi dojazdowej od ul. Źródlanej w Rozkochowie – kwota 19 630,80 zł 
- Wykonanie drogi dojazdowej przy ul. Piłsudskiego w Zagórzu – kwota 13 239,23 zł
- Remont ok. 600 m2 drogi „ Do Nortu” położenie destruktu – kwota 47 232,00 zł 
- Wyrównania ubytków dróg ul. Jaśminowej i Konwaliowej w Olszynach oraz ul. Adolfa Chojnackiego i ul. Zakątek w Zagórzu- kwota: 6 236,10 zł 

3) DROGA TRANSPORTU ROLNEGO:
Przeprowadzony został remont drogi transportu rolnego zlokalizowanej na dz. nr 377 w miejscowości Wygiełzów o powierzchni ok. 642 m2  dofinansowany w 50% ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji wyżej wymienionego zadania wyniósł: 40 000,00 zł natomiast dofinansowanie było równe 20 000,00 zł.

4) INNE PRACE DROGOWE NA TERENIE GMINY:
- Drogi gminne oraz wewnętrzne na terenie Gminy Babice corocznie są poddawane remontom cząstkowym czyli zabiegom technicznym związanymi z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu – w roku 2022 wydatkowano na ten cel kwotę 60 270,00 zł.
- W miesiącach letnich realizowane jest letnie oczyszczanie dróg związane z koszeniem poboczy dróg, ściąganiem darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym przeprowadza się zimowe utrzymanie dróg, w zakresie odśnieżania oraz posypywania dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych.
- Koszenie traw w pasie drogowym dróg wojewódzkich DW 780 i DW781 na terenie Gminy Babice – na podstawie porozumienia w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania DW 780 i DW 781na terenie Gminy Babice na cztery sezony LUD – w roku 2022 kwota: 20 481,00 zł ( jako dotacja celowa od Województwa Małopolskiego).

5) DROGI POWIATOWE
Gmina Babice udzieliła Powiatowi Chrzanowskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn.
- Remont odwodnienia oraz wzmocnienia pobocza DP 1012K ul. Wyrowcowej w Zagórzu”. Łączna wartość zadania to 98 744,46 zł. Udział Gminy Babice stanowi 25% sumy wartości zadania tj. 24 686,11 zł.
- „ Przebudowa DP 1010K pomiędzy Babicami, a Mętkowem( wykonanie PFU)”. Łączna wartość zadania to 26 000,00 zł. Udział Gminy Babice stanowi 25% sumy wartości zadania tj. 6 500,00 zł.
- „Kontynuacja przebudowy DP 1020K ul. Piastowskiej w Babicach”. Łączna wartość zadania to 389 156,99 zł. Udział Gminy Babice stanowi 150 000,00 zł.

6) DROGI WOJEWÓDZKIE 
Gmina Babice udzieliła dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 781- opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego.” Łączna wartość zadania przewidziana na lata 2022 oraz 2023r. to 1 295 436,00 zł. Udział Gminy Babice w roku 2022 stanowił 25% sumy wartości przewidzianej na rok 2022 tj. 35 018,90 zł.  

7) POZOSTAŁE ROBOTY
- CHODNIK W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ UL. KRAKOWSKIEJ W BABICACH 
W  2022 r. zrealizowano inwestycję polegającą na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi w ciągu drogi publicznej ul. Krakowskiej w Babicach na odcinku od Urzędu Gminy Babice do posesji nr 38 ( obręb skrzyżowania z ul. Zamkową). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Berny & Berny z Jankowic. Koszt robót to: 68 757,00 zł. 
- UTWRDZENIE TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM W MĘTKOWIE
W  2022 r. zrealizowano inwestycję polegającą na utwardzeniu terenu przy boisku sportowym w Mętkowie o powierzchni 385m2. Wykonawca robót: Budowa i Utrzymanie Dróg Sowa Sylwester z Mętkowa. Koszt robót to : 36 273,93 zł.  
- UTWRDZENIE SAMODZIELNEGO CIĄGU PIESZEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ DO BOISKA SPORTOWEGO W MĘTKOWIE
W  2022 r. zrealizowano inwestycję polegającą na utwardzeniu samodzielnego ciągu pieszego do boiska sportowego w Mętkowie o powierzchni 113m2. Wykonawca robót Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o. Koszt robót to : 29 520,00 zł. 
- MODERNIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM Z ZAGÓRZU
W  2022 r. zrealizowano inwestycję polegającą na modernizacji miejsc postojowych przy Przedszkolu Samorządowym w Zagórzu o powierzchni 246m2. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Berny & Berny z Jankowic. Koszt robót to: 87 330,00 zł.


OŚWIETLENIE
W 2022 roku obowiązywała umowa  zawarta z Tauron Nowe Technologie S.A. na konserwację oświetlenia ulicznego zapewniająca zarówno dobudowę dodatkowych punktów świetlnych, jak i wymianę niesprawnych źródeł światła oraz włączanie niesprawnych obwodów oświetleniowych.

Pozostałe inwestycje:
- Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Babicach: koszt inwestycji 27 780,00 zł,
- Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia na ulicy Trzupki w Babicach: koszt inwestycji 39 250,00 zł,
- Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia na ulicy Łącznik w Babicach: koszt inwestycji  32 000,00 zł,
- Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia na ulicy Jaśminowej w Olszynach: koszt inwestycji 47 970,00 zł,
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ulicy Władysława Jagiełły w Babicach: koszt inwestycji 103 106,50 zł,
- Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu: koszt inwestycji 48 499,99 zł.


KOMUNIKACJA
W roku 2022 na terenie Gminy Babice funkcjonowały linie komunikacyjne obsługiwane przez prywatnego przewoźnika: Firma Przewozowa „AN-MAR", Andrzej Sala, ul. Prymasa Wyszyńskiego 13, 32-566 Kwaczała na trasie:
• Rozkochów – Wygiełzów – Rozkochów
• Mętków – Zagórze – Mętków
• Jankowice – Wygiełzów – Jankowice.

Powyższe linie komunikacyjne zostały uruchomione przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
Dopłata z Funduszu wyniosła 213 269,76 zł, natomiast 25 115,04 zł przekazała Gmina.

- Gmina Babice udzieliła Związkowi Komunalnemu „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie linii nr: B, 38 oraz przedłużenia kursów linii 17a i 32a w soboty, niedziele i święta do Wygiełzowa w okresie lipiec – wrzesień w kwocie 57 156,72 zł,
- Gmina Babice udzieliła Starostwu Powiatowemu w Chrzanowie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na obsługę organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach pasażerskich: Zagórze-Chrzanów-Zagórze w kwocie 121 940,00 zł.


AKCJA SADZENIA DRZEW
W 2022 r. przeprowadzono w Gminie Babice akcję sadzenia drzew. Aktywnymi uczestnikami sadzenia 163 drzew na terenie całej gminy, byli Sołtysi oraz Rady Sołeckie wraz z mieszkańcami.


PRZEGLĄD INWESTYCJI W ROKU 2022
- Rozpoczęcie inwestycji: budowy i przebudowy z częściową rozbiórką istniejących obiektów handlowych wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i infrastrukturą techniczną oraz pomieszczeń techniczno – sanitarnych w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja obszaru przy pl. Mogielnickiego w Babicach z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości” na kwotę 4 648 999,02 zł  (zakończenie prac, to sierpień 2023) Inwestycja objęta jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 3 200 000,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Berny&Berny Spółka Cywilna, Artur Berny, Andrzej Berny z Jankowic.
- Kontynuacja inwestycji: Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jankowicach z zapleczem sanitarno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu, ciągami pieszymi, małą architekturą i wewnętrznymi instalacjami. Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Sikora w Nowym Targu. Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na maj 2023 r.
- Budowa odcinka ciągu pieszego pochylni dla połączenia komunikacyjnego ul. Stromej do ul. Kanoniczej w Babicach na kwotę 549 384,21 zł. Wykonawcą było  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec z Wygiełzowa.
- Zakończenie Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Babice. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmowała drogi gminne: ul. Zamkową, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, M. Skłodowskiej-Curie, Kardynała Wyszyńskiego, Spółdzielczą, Topolową w Babicach. Inwestycja realizowana była w ramach Działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wynosił: 2 793 184,88 zł, w tym dofinansowanie 
w kwocie: 1 399 049,00 zł. Inwestycję wykonał Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych "KANBUD" S.C. J. Wójcik, Z. Wójcik z Libiąża. 
- Wykonanie prac związanych z odwodnieniem ulic: Zamkowa, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Elizy Orzeszkowej w Babicach, na kwotę 596 911,15 zł. 
- Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Mętkowie na kwotę 129 150,00 zł. Wykonawcą była firma  ENERGOTEL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Krakowska 60, 32-540 Bolęcin.    
- Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rozkochowie: poddasza budynku wraz z wykonaniem schodów zewnętrznych na kwotę 72 754,50 zł, wykonana przez F.H.U. „KOZIOŁ” Marek Kozioł z Młoszowej.
- Remont sali szkoleniowej wraz z zapleczem w remizie OSP Mętków na kwotę 46 555,50 zł z dofinansowaniem w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022” w wysokości 17 000,00 zł. Wykonawcą był BOLITTO Bolek Mateusz z Żarek.
- Modernizacja placów zabaw w miejscowości Jankowice – na kwotę 65.096,10 zł i Rozkochów – koszt 49.563,50 zł.
- Ponadto przygotowano dokumentacje projektowe pod docelową realizację inwestycji związanych z:
- Budową PSZOK oraz przebudową, rozbudową obiektów zlokalizowanych w Babicach przy ul. K. Wyszyńskiego. Na powyższe inwestycje uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 6 175 000,00 zł. Planowane rozpoczęcie inwestycji – rok 2023.
- Przebudową drogi gminnej ul. Zakopiańskiej w zakresie budowy chodnika na odcinku ~750mb od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi w kierunku skrzyżowania z DW 780 wraz z budową, przebudową lub zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej w Gminie Babice.
- Budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Babicach z funkcją wzbudzania i wideodetekcji.
- Budową drogi wewnętrznej na odcinku od DG ul. Zakopiańskiej długości ~450mb w zakresie budowy drogi, budowy odwodnienia, ciągów komunikacyjnych wraz z przebudową lub zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej
- Budową Ośrodka Zdrowia w Zagórzu.
- Rozbudową sieci wodociągowej w Babicach.
- Dalszą rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Babicach.


OŚWIATA
Na dzień 31.12.2022 r  liczba dzieci:
ZS Babice -  284 ( 100 przedszkole + 184 szkoła podst.)
SP Jankowice – 113
ZS Mętków – 155 ( 50 przedszkole + 105 szkoła)
SP Rozkochów – 0
SP Zagórze – 238, w tym dwoje dzieci z Ukrainy
PS Olszyny – 50
PS Zagórze – 125

Ogółem  965 dzieci ( 325 przedszkola + 640 szkoły). 

 
POMOC SPOŁECZNA
Formy udzielonej pomocy w 2022 roku.

Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba osób którym przyznano świadczenia

liczba świadczeń

Liczba osób w rodzinach

1

Zasiłki Stałe-ogółem

30

331

32

Osoby samotnie gospodarujące

28

307

28

Osoby pozostające w rodzinie

2

24

4

2

Zasiłki okresowe ogółem

51

361

70

Przyznane z tytułu:

bezrobocie

23

105

29

długotrwała choroba

4

16

6

niepełnosprawność

23

222

30

inne

10

18

16

3

Zasiłek celowy w tym:

87

 

116

3a.

Zasiłek celowy specjalny

25

59

38

4.

Usługi opiekuńcze

7

1009

8

5.

Schronienie

3

36

3

6.

Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego

2

2

7

7.

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

6

73

6

 

Pomoc udzielona z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2022 roku.

Lp.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

ogółem

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej

1

Liczba osób objętych programem ogółem

102

7

8

87

2

liczba osób korzystających z posiłku

10

5

5

21

3

liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku

76

-

liczba rodzin

76

liczba osób w rodzinach

100

 

Powody przyznania pomocy w 2022 roku.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

60

75

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

4

4

Potrzeba ochrony macierzyństwa: wielodzietność

2

10

Bezrobocie

28

40

Niepełnosprawność

53

66

Długotrwała lub ciężka choroba

61

80

Bezradność w spawach prowadzenia gospodarstwa domowego

w tym:

8

34

Rodziny niepełne

0

0

Rodziny wielodzietne

3

17

Alkoholizm

3

3

Trudność w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego

0

0

Zdarzenie losowe

2

7

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021
W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. rozdysponowano 15 129 szt. pomocy żywnościowej. Pomocą objęto 232 osoby z terenu Gminy Babice.

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny w 2022 roku. 

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny

liczba rodzin w których przyznany był asystent rodziny

10

Ogólna liczba rodziny w których współpraca z asystentem rodziny została zakończona

2

Powody zakończenia współpracy:

ze względu na zmianę miejsca zamieszkania

0

ze względu na brak współpracy i współdziałania

1

ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów

1

ze względu na osiągniecie przez dziecko 18 roku życia

0


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Przyznane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze w 2022 roku.

 

Liczba osób w rodzinie

Lp.

rodzaj świadczenia

liczba rodzin

ogółem

w tym dzieci

1.

świadczenie wychowawcze

956

2508

1521

2.

świadczenia rodzinne

304

666

261

3.

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

36

141

70

4.

fundusz alimentacyjny

8

19

8

 

 

LP.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

1.

Zasiłki rodzinne

87

1563

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

77

785

2.1.

urodzenia dziecka

4

4

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

3

25

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

0

0

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:

5

58

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

68

143

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania

39

285

2.7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

26

296

3.

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

87

2348

4.

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

180

2083

4.1.

Zasiłki pielęgnacyjne

157

1693

4.2.

Świadczenia pielęgnacyjne

34

351

4.3.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

1

6

5.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

36

38

6.

Świadczenie rodzicielskie

30

204

7.

Świadczenia rodzinne razem:

304

4673

8.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

18

240

9.

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne

8

93

 

Zasiłek dla opiekuna w 2022 roku.

LP.

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

1.

Zasiłek dla opiekuna

5

33

2.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna ZUS

2

21

3.

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

0

0

 

Przyznane dodatki energetyczne w roku 2022.

LP.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH:

1.

Dodatek węglowy

1641

2.

Dodatek osłonowy

575

3.

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

63

 

Weryfikacja prawa do zakupu węgla preferencyjnego:
Liczba wniosków:     106

Przyznane karty dużej rodziny w roku 2022
Liczba wniosków:     99
Liczba wydanych kart:     224