• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Gminy Babice

21 września 2022

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 28 września 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/345/2021 Rady Gminy Babice w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 2362/7 położonej w obrębie Rozkochów, będącej własnością Gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 2505/10, o pow. ok. 0,0022 ha, położonej w Zagórzu, będącej własnością Gminy Babice na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Babice, zajęte pod inwestycję drogową.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Rozkochowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Babice w roku szkolnym 2021/2022.
16. Odpowiedzi na wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Gminy Babice.

sesja online