• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA PODMIOTÓW, W TYM OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRE ZAPEWNIŁY ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE DLA OBYWATELI UKRAINY

6 kwietnia 2022

KOMU PRZYSŁUGUJE?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
• za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
• we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

NA JAKI OKRES?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

WERYFIKACJA DANYCH PRZEZ GMINĘ
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W JAKIEJ KWOCIE?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

SPOSÓB WYPŁATY
Świadczenie jest wypłacane z dołu, licząc od 24 lutego. (za okres, w którym już zapewniłeś/łaś zakwaterowanie i wyżywienie)

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:
• w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, w piątek od 7:00 do 14:00.
• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
• drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 56
32-551 Babice

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA