• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rozbudowa budynku OSP Rozkochów przy wsparciu pożyczki na rewitalizację

22 listopada 2021

18 listopada 2021 br., podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy Gminą Babice, a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Dzięki zwrotnym środkom finansowym pochodzącym z pożyczek na rewitalizację zrealizowany zostanie kolejny etap rozbudowy budynku OSP Rozkochów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Budynek OSP przystosowany zostanie do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz do celów społecznych. Inwestycja jest jednym z twardych przedsięwzięć uzupełniających wpisanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Babice na lata 2016 – 2022.

 

Wartość inwestycji wynosi 875 309,00 zł.

 

Celem pożyczki udzielanej przez MARR jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa  Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Pożyczka udzielana jest na podstawie zawartej umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 11 (Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski). Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.