• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Ostatnia sesja I kadencji Rady Seniorów Gminy Babice

9 września 2021

W dniu 08 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Babice odbyła się ostatnia sesja I kadencji Rady Seniorów Gminy Babice. Wydarzenie było okazją do wspólnego podsumowania dotychczasowych działań Rady na rzecz seniorów gminy Babice.

Dobiegła końca pierwsza kadencja Rady Seniorów Gminy Babice, która powołana została Uchwałą Nr XXXVII/295/2017 w sprawie wyboru członków Gminnej Rady Seniorów w Babicach w trakcie sesji Rady Gminy Babice w dniu 15 września 2017 r.

Do zadań Rady, jako organu konsultacyjno-doradczego należało m.in.:

-  współpraca z organami Gminy Babice – składanie wniosków w istotnych problemach dotyczących potrzeb i oczekiwań seniorów,

-  monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy oraz inicjowanie działań mających na celu integrację społeczną seniorów oraz zaspokojenie ich potrzeb,

-  podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, szczególnie w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki,

-  podejmowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym,

-  opiniowanie przedstawionych Radzie projektów i uchwała Rady Gminy z zakresu spraw dotyczących osób starszych zgodnie z §.4,

-  koordynowanie imprez na rzecz seniorów w Gminie Babice, przekazywanie społeczności lokalnej informacji o działaniach na rzecz seniorów,

-  współpraca z organizacjami i instytucjami, zajmującymi się problemami ludzi starszych,

-  budowanie pozytywnego wizerunku seniora,

-  informowanie społeczeństwa o potencjale społecznym seniorów, jak również ich potrzebach i oczekiwaniach.

Przez cztery lata jej działalności (z przerwą wywołaną przez pandemię) jej członkowie, pracując społecznie bez wątpienia przyczynili się do poprawy jakości życia osób starszych w naszej gminie.

W I kadencji Rada odbyła 10 posiedzeń, na których podejmowane były tematy głównie dotyczące spraw senioralnych m.in.: wykluczenie społeczne seniorów naszej gminy - powody, problemy komunikacyjne, działalność lokalnej służby zdrowia na rzecz seniorów, toalety publiczne, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, kwestia podwyżki za odbiór śmieci. Dzięki zaangażowaniu jej członków wypracowana została Strategia Polityki Senioralnej w Gminie Babice na lata 2021-2025 oraz opracowana koncepcja zagospodarowania terenu w Mętkowie na potrzeby tzw. Skweru Seniora. Członkowie Rady zainicjowali również działania odpowiadające na potrzeby osób starszych oraz byli realizatorami inicjatyw integrujących seniorów gminy Babice.

Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Babice uczestniczyli w:

-  Konferencji Ogólnopolskiej Sieci Rad Seniorów w Krakowie (2018 r.),

-  Konferencji UTW oraz Organizacji Senioralnych,

-  Konferencji Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „MiLA”.

Poruszano kwestie zdrowia i bezpieczeństwa seniorów, roli seniorów w społeczeństwie, tworzenie rad seniorów oraz partycypacji społecznej seniorów.

W stronę Radnych popłynęło wiele słów uznania i podziękowania za zaangażowanie i chęć pracy na rzecz osób starszych.