• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Stypendia artystyczne i sportowe dla uczniów - nabór wniosków

11 sierpnia 2021

Przypominamy, że 15 września br. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na 2022 rok.

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/133/2019 Rady Gminy Babice podjętą w dn. 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Gminy Babice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportowej w terminie do dnia 15 września 2021 r. (środa) można składać wnioski o przyznanie stypendium.


Zgodnie z regulaminem, wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Stypendium może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub średniej zamieszkałemu na terenie Gminy Babice. Stypendia przyznawane będą w formie pieniężnej jeden raz w roku, w wysokości od 200 do 1 500,00 zł. Liczba oraz wysokość przyznawanych na dany rok kalendarzowy stypendiów uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Babice.


Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) w ostatnim roku szkolnym uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
2) w ostatnim roku szkolnym zostali laureatami konkursów, przeglądów, festiwali o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
3) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego lub sportowego mogą składać:

a) dyrektorzy szkół,
b) dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach,
c) Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, w skład której wchodzą radni Rady Gminy Babice,
d) Gminna Rada Sportu,
e) Pełnoletni uczniowie,
f) Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

 

Po upływie terminu złożenia wniosków zostaną one przekazane do Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Babice celem rekomendacji.
Wnioski o przyznanie stypendiów na rok 2022 wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały RG Babice w terminie do dn. 15.09.2021 r. na Dzienniku Podawczym UG Babice pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. pn. 7:00-16:00, wt.-czw. 7:00-15:00, pt. 7:00-14:00.
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami ich przyznawania, które określają m.in. tryb wnioskowania i rozpatrywania wniosków.