• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Zawiadomienie o XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice

21 maja 2021

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wolne wnioski.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice 2021 – 2027.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce „Oczyszczalnia” Spółka z o.o. w Podolszu i objęcie nowych udziałów przez Gminę Babice.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Gospodarka Komunalna w Babicach spółka z o.o. i objęcie nowych udziałów przez Gminę Babice.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2021 Rady Gminy Babice w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Babice działki nr 619 o powierzchni 0,3494 ha położonej w obrębie Babice.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Babice do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
14.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
15.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2020.
16.Odpowiedzi na wolne wnioski.
17.Zakończenie obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Babice.

Transmisja online