• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Akcja deratyzacji na terenie Gminy Babice

17 maja 2021

Urząd Gminy w Babicach informuje o powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Babice w terminie od 24 maja do 24 czerwca 2021r.

1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami.
2. Na terenie gminy obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: zabudowane obiektami użyteczności publicznej zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych oraz zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt.
3. Celem skutecznego przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
a) usunięcia z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,
b) wyłożenia na nieruchomości trutek ze szczególnym uwzględnieniem miejsc potencjalnego występowania gryzoni (śmietniki, komórki, piwnice, budynki gospodarcze itp.),
c) w trutkę należy zaopatrzyć się na koszt własny,
d) przeprowadzający deratyzację zapewnia usunięcie padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn oraz ich unieszkodliwienie przez przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie,
e) dokonania napraw w budynkach i pomieszczeniach wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach).

4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożoną trutką. Należy zatem umieścić wyraźne napisy ostrzegawcze:

 

„UWAGA TRUCIZNA! GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT!”

 

5. Miejsca wyłożenia preparatów, w miarę możliwości dobrać tak, aby były niedostępne dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych i ptaków.
6. W czasie wyłożenia preparatów dokonywać codziennych oględzin pomieszczeń, w których zostały zastosowane i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie ich unieszkodliwiania oraz uzupełniać spożyte przez gryzonie trutki.
7. Po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji – 24 czerwca, wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni należy usunąć. Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu.
8. Wskazane, by w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły uprawnione zakłady DDD posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania akcjami deratyzacji, znające dobrze zarówno biologię gryzoni ich zwyczaje, preferencje jak i nowoczesne preparaty biobójcze oraz potrafiące profesjonalnie przygotować program monitorowania obecności gryzoni w obiekcie. Firmy te powinny ponosić odpowiedzialność w zakresie skuteczności przeprowadzanych akcji deratyzacji.