• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Mieszkańcy Gminy Babice

10 maja 2021

Wójt Gminy Babice przypomina o konieczności przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości – tych zamieszkałych, jak i tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i jest obecnie obowiązkowa.
W pojemnikach na odpady zmieszane nie powinny występować odpady które mogłyby podlegać selektywnej zbiórce, w szczególności: papier, metale tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady budowlane oraz bioodpady.
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w złożonej deklaracji z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, nie powinni wystawiać tych odpadów w workach brązowych w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru.

Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów budowlanych oraz bioodpadów do pojemników na odpady zmieszane

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powyższego powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w drodze decyzji zostaje określona jako dwukrotna wysokość stawki podstawowej.
Większa ilość odpadów zmieszanych w przypadku nieruchomości zamieszkałych wpływa na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zmniejsza szansę osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu.


Prosimy o przestrzeganie zasad segregacji