• Facebook
 • Newsletter
 • Kanał RSS
 • EN
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu
 • Drukuj
Formularz wyszukiwania
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
 • ePUAP

Rok 2020 - Gmina Babice w liczbach

19 stycznia 2021

URZĄD STANU CYWILNEGO

Akty urodzenia – w gminie Babice urodziło się  70 dzieci w tym 8 aktów urodzenia sporządzono w USC Babice (akty umiejscowione)

Akty zgonu – w gminie Babice zmarło 125 osób w tym 62 aktów zgonu sporządzono w USC Babice
Akty małżeństwa - w USC Babice sporządzono 26 aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie gminy, w tym: 25 ślubów konkordatowych, 4 śluby cywilne i 1 akt umiejscowiony)
Rozwody – do USC Babice wpłynęło 11 wyroków rozwodowych
Decyzje – wydano 5 decyzji administracyjnych (decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk)
Zaświadczenia do ślubu konkordatowego– wydano 27 zaświadczeń
Jubileusz – 24 pary zostały odznaczone medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (osoby zamieszkałe na terenie gminy Babice zawarły związek małżeński w 1970 roku) – ze względu na istniejącą sytuację medale zostaną wręczone najszybciej jak to będzie możliwe
Wydano 717 odpisów (odpisy skrócone, zupełne, wielojęzyczne)
Odnotowano 518 przypiski

Odnotowano 130 wzmianek pod aktami stanu cywilnego

Wprowadzono do nowego systemu 698 aktów stanu cywilnego

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Liczba mieszkańców w Gminie Babice – 8909 (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.)
Babice - 1485
Jankowice -730
Mętków - 1413
Olszyny - 817
Rozkochów - 785
Wygiełzów - 698
Zagórze - 2981
Ilość wydanych dowodów osobistych – 366

 

OŚWIATA

Łącznie do dwóch zespołów szkół, trzech szkół podstawowych i dwóch przedszkoli uczęszczało 953 dzieci (wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), z tego :
Zespół Szkół Babice – 269 (88 - przedszkole, 181 – szkoła podstawowa)
Szkoła Podstawowa w Jankowicach – 98
Zespół Szkół Mętków – 184 (44 – przedszkole, 140 – szkoła podstawowa)
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie – 21
Szkoła Podstawowa w Zagórzu – 208
Przedszkole Olszyny - 50
Przedszkole Zagórze – 123

 

OPIEKA SPOŁECZNA

Formy udzielonej pomocy w 2020 roku

 

Rodzaj świadczenia

Liczba osób którym przyznano świadczenia

liczba świadczeń

Liczba osób w rodzinach

1

Zasiłki Stałe-ogółem

32

330

35

Osoby samotnie gospodarujące

29

308

29

Osoby pozostające w rodzinie

3

22

6

2

Zasiłki okresowe ogółem

72

536

104

Przyznane z tytułu:

bezrobocie

38

223

52

długotrwała choroba

7

46

8

niepełnosprawność

23

190

28

inne

17

77

34

3

Zasiłek celowy w tym:

148

1263

227

 

Zasiłek celowy specjalny

39

86

66

4.

Usługi opiekuńcze

19

2127

24

 

Schronienie

3

893

3

 

Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego

2

2

2

7.

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

5

62

5

 

Pomoc udzielona z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 roku

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

ogółem

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej

1

Liczba osób objętych programem ogółem

202

29

30

147

2

liczba osób korzystających z posiłku

37

20

21

0

3

liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku

93

29

25

145

liczba rodzin

117

liczba osób w rodzinach

200

4

liczba osób, którym przyznano świadczenie rzeczowe

4

 

 

 

 

4

 

Powody przyznania pomocy w 2020 roku.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

105

167

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

3

3

Potrzeba ochrony macierzyństwa: wielodzietność

6

35

Bezrobocie

57

94

Niepełnosprawność

77

99

Długotrwała lub ciężka choroba

89

133

Bezradność w spawach prowadzenia gospodarstwa domowego

w tym:

8

7

Rodziny niepełne

3

7

Rodziny wielodzietne

2

12

Alkoholizm

7

12

Trudność w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego

1

1

Zdarzenie losowe

2

2

 

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny w 2020 roku.

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny

liczba rodzin w których przyznany był asystent rodziny

8

Ogólna liczba rodziny w których współpraca z asystentem rodziny została zakończona

2

Powody zakończenia współpracy:

ze względu na zmianę miejsca zamieszkania

-

ze względu na brak współpracy i współdziałania

1

ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów

-

ze względu na osiągniecie przez dziecko 18 roku życia

1

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W okresie realizowania od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wydano łącznie 21 431 kg żywności.

Pomocą objęto 341 osób z terenu Gminy Babice. Wartość żywności wyniosła 90.753,73 zł.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Przyznane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze oraz dobry start w 2020 roku

 

Liczba osób w rodzinie

 

rodzaj świadczenia

liczba rodzin

ogółem

w tym dzieci

 

świadczenie wychowawcze

1025

2620

1592

 

świadczenia rodzinne

791

896

366

 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

45

166

78

 

fundusz alimentacyjny

15

37

17

 

świadczenie „dobry start”

770

-

1015

 

 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłki rodzinne

282

2810

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

239

1358

2.1.

urodzenia dziecka

11

11

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

17

137

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

11

80

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:

13

112

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

171

157

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania

65

468

2.7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

41

393

 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

521

4168

 

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

190

2077

4.1.

Zasiłki pielęgnacyjne

151

1662

4.2.

Świadczenia pielęgnacyjne

35

373

4.3.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

4

42

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

45

45

 

Świadczenie rodzicielskie

35

236

 

Świadczenia rodzinne razem:

791

6526

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

28

342

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne

13

143

 

Zasiłek dla opiekuna w 2020 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłek dla opiekuna

6

70

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna ZUS

4

50

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

2

24

 

INWESTYCJE INDYWIDUALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, ZWIERZĄT

ilość domów w trakcie budowy – 10

ilość nowo wybudowanych domów – 16

ilość decyzji o warunkach zabudowy – 101

ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 34

ilość bezdomnych psów i kotów przekazanych do schroniska – łącznie 24 szt. (17 psów i 7 kotów) – koszt Gminy – 52 825,00 zł

ilość współfinansowanych zabiegów sterylizacji/ kastracji – łącznie 58 zabiegów (48 kotów i 10 psów) dofinansowanie – 4 448,80 zł

 

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W ramach udzielonej przez Gminę Babicę dotacji na wymianę źródeł ciepła zrealizowano
64 umowy na łączną kwotę 191 744,39 zł. Poniżej tabela udzielonych dotacji w podziale
na sołectwa:

Nazwa Sołectwa

Kwota dotacji

Liczba wymienionych źródeł ciepła

Zagórze

78 000,00 zł

26

Babice

35 744,39 zł

12

Mętków

24 000,00 zł

8

Olszyny

12 000,00 zł

4

Rozkochów

18 000,00 zł

6

Jankowice

9 000,00 zł

3

Wygiełzów

15 000,00 zł

5

 

191 744,39 zł

64

 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z POSESJI ZAMIESZKAŁYCH

W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Babice, w okresie od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 r. powstających
na nieruchomościach zamieszkałych, firma świadcząca usługę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków zebrała 3426,204 Mg odpadów na łączną kwotę 3.515 285,25 zł.

 

WYWÓZ AZBESTU

W 2020 roku z 67 nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Babice zostało odebrane i unieszkodliwione 184,00 Mg odpadów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachów) - kod odpadu 17 06 05.

Wyżej wymieniona usługa świadczona była przez Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek z siedzibą: Trzetrzewina. Cena usługi wyniosła 64 981,44 zł.

 

ROBOTY DROGOWE:

- DROGI GMINNE

W roku 2020 na terenie Naszej Gminy przeprowadzono prace związane z modernizacją dróg gminnych w zakresie położenia nowych nakładek asfaltowych. Łączna powierzchnia wykonanych nawierzchni wyniosła: 5 515,00 m2 i obejmowała następujące drogi:

 • ul. Osiedle Kwiatowe w Babicach
 • droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. nr 4324/83, 4324/30 (droga do Ośrodka Rekreacyjnego)
 • droga gminna wewnętrzna ul. Władysława Jagiełły zlokalizowana na dz. nr 1058/4
  i 1056/6 w Babicach
 • ul. Szeroka w Jankowicach
 • ul. Olchowa w Olszynach
 • ul. Na Bagnie w Rozkochowie
 • ul. Dębnicka w Zagórzu
 • ul. Harcerska w Wygiełzowie
 • ul. Zamkowa w Babicach

Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji to: 570 309,80 zł brutto. Wykonawca realizujący przedmiotową inwestycję to firma BOLTECH Sp. z o.o., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.

Ponadto w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowano remont drogi gminnej ul. Jana Pawła II
w Jankowicach. Zakres prac obejmował wykonanie nakładki asfaltowej, poboczy oraz remont elementów odwodnienia. Całkowita wartość inwestycji to: 268 809,51 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 134 468,00 zł.

 

- WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH Z KRUSZYWA

Na terenie Gminy Babice realizowano roboty polegające na wykonaniu podbudowy dróg oraz uzupełnieniu ubytków powstałych w drogach z nawierzchni ulepszonej. Drogi gminne, które podlegały remontowi to: ul. Bukowa w Wygiełzowie, drogi wewnętrzne zlokalizowane na działkach nr 2502/2 oraz nr 1697 w Zagórzu, ul. Zakątek w Zagórzu, ul. Tęczowa i ul. Olchowa w Olszynach oraz ul. Struga i droga transportu rolnego Podwale w Mętkowie. Koszt realizowanych prac wynosi: 89 688,58 zł.

Przeprowadzony także został remont drogi transportu rolnego zlokalizowanej na dz. nr 2506 w Zagórzu o powierzchni 900 mdofinansowany w 50% ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji wyżej wymienionego zadania wyniósł: 45 730,17 zł, natomiast dofinansowanie było równe 22 865,00 zł.

 

- DROGI POWIATOWE

Urząd Gminy Babice udzielił Powiatowi Chrzanowskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Kontynuacja przebudowy DP 1014K ul. Piłsudskiego w Zagórzu ETAP II”. Łączna wartość zadań to 399 764,38 zł. Udział Gminy Babice stanowił ok. 25% sumy wartości zadania, tj. 100 000,00 zł.

 

- CHODNIK W CIĄGU DROGI PUBLICZNEJ GMINNEJ UL. OŚWIĘCIMSKIEJ W WYGIEŁZOWIE

W listopadzie 2020r. zrealizowano inwestycję polegającą na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chodnikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą sposobu odwodnienia drogi na długości 194,00 mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Transportowe „WIKOS FRESH” Michał Strzelec, Wygiełzów, ul. Adama Mickiewicza 72, 32-551 Babice. Koszt robót to: 37 800,00 zł.

 

- POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

W ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” wykonano doświetlenie przejść dla pieszych drogi wojewódzkiej nr 781 w miejscowości Olszyny (przejście w okolicy Domu Kultury) oraz Wygiełzów (przejście w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego). Całkowita wartość zadania wynosiło 66 210,31 zł. Województwo Małopolskie na realizację przedmiotowego zadania przeznaczyło kwotę w wysokości 33 105,16 zł, natomiast pozostałą kwotę – 33 105,15 zł zabezpieczyła na ten cel gmina Babice.

 

- OŚWIETLENIE

W ciągu całego roku obowiązywała umowa na konserwację oświetlenia ulicznego zapewniająca zarówno dobudowę dodatkowych punktów świetlnych, jak i wymianę niesprawnych źródeł światła oraz szybkie włączanie niesprawnych obwodów oświetleniowych. W grudniu br. wykonana zostanie także budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej ul. Głogowej w Olszynach. Wartość robót 51 130,47 zł.

 

- INNE PRACE NA TERENIE GMINY

Drogi gminne oraz wewnętrzne na terenie Gminy Babice corocznie są poddawane remontom cząstkowym czyli zabiegom technicznym związanymi z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu. W miesiącach letnich realizowane jest letnie oczyszczanie dróg związane z koszeniem poboczy dróg, ściąganiem darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających
w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym przeprowadza się zimowe utrzymanie dróg,
w zakresie odśnieżania oraz posypywania dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych.

W roku 2020 wykonano również prace związane z odwodnieniem drogi gminnej
ul. Podgrodzisko w miejscowości Zagórze.

 

KOMUNIKACJA

Od 1 września do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Babice uruchomiono nowe linie komunikacyjne obsługiwane przez prywatnego przewoźnika: Firma Przewozowa „AN-MAR", Andrzej Sala, ul. Prymasa Wyszyńskiego 13, 32-566 Kwaczała na trasie:

 1. Rozkochów – Chrzanów – Rozkochów
 2. Mętków – Chrzanów – Mętków
 3. Jankowice – Chrzanów – Jankowice.

Gmina Babice uzyskała dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 55 095,84 zł, co stanowi 90% całkowitego wynagrodzenia przewoźnika. Pozostałą kwotę w wysokości 6 121,76 zł na ten cel przekazała gmina Babice.

 

PRZEGLĄD INWESTYCJI:

- Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne polegającą na wykonaniu utwardzeń terenu (placów nieprzeznaczonych do ruchu kołowego i dojść pieszych, montażu obiektów małej architektury, nasadzenia zieleni średniej i wysokiej remont nawierzchni betonowej schodów (schody po stronie zachodniej), remoncie murów okalających, wymianie biegów (schody po stronie wschodniej, wykonanie terenowej pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowie zjazdu z ul. Gołąba, przebudowie ulic Ks. Kosowskiego i Kanoniczej, budowie przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa instalacji oświetlenia. Łączny koszt zadania to: 1 061 628,93 zł, prace realizowała firmy Berny& Berny S.C z Jankowic.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Babice. Zakończenie prac szacuje się na czerwiec 2022 roku. Koszt prac to
2 691 131,16 zł. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje drogi gminne:
ul. Zamkową, Konopnickiej, Orzeszkowej, Skłodowskiej-Curie, Wyszyńskiego, Spółdzielczą, Topolową w Babicach.

- Budowa sieci kanalizacyjnej dla powstającej strefy aktywności gospodarczej
w Babicach
. Koszt robót to 559.811,14 zł. Ponadto w Strefie Aktywności Gospodarczej wykonano sieć wodociągową  o długości 1715,5 m. Koszt robót to 353 435,58. Dla SAG opracowywana jest również dokumentacja projektowa dla budowy dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową na działce 1647
w Babicach dla powstającej strefy aktywności gospodarczej.

- Ponadto przygotowano dokumentacje projektowe pod docelową realizację inwestycji związanych z budową boksu garażowego OSP Zagórze oraz budową Sali gimnastycznej w Jankowicach.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

Liczba wniosków złożona do CEIDG ogółem – 169
Założenie działalności gospodarczej – 16
Zmiana - 109
Zawieszenie działalności gospodarczej – 21
Wznowienie działalności gospodarczej – 13
Zakończenie działalności gospodarczej – 10

 

Na terenie Gminy Babice na dzień 31.12.2020 r. w 23 sklepach (detal), prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 4 sklepy- sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 1 sklep - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa),
- 18 sklepów - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Funkcjonowało 5 lokali gastronomicznych gdzie prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 1 lokal gastronomiczny - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,
- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Zostało wydanych ogółem:
- 24 zezwolenia detal i gastronomia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu),
- 0 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 0 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.