• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

"Krok w lepsze jutro"

14 stycznia 2021

Informujemy Państwa o realizacji Projektu "Krok w lepsze jutro" realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej w Babicach. Projekt „Krok w lepsze jutro" to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową jego uczestników . Zapraszamy do udziału w projekcie który jest bezpłatny. Zaplanowano, iż wsparciem zostanie objętych 32 osoby od stycznia 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria:
• osoby zamieszkałe na terenie gminy Babice,
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
• osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,
• osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
• osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
• osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.
W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak min. :
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- Indywidualne treningi psychologiczne,
- Warsztaty kompetencji społecznych,
- Warsztaty kompetencji społecznych,
- Indywidualne doradztwo zawodowe,
- Indywidualne pośrednictwo pracy,
- Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania pracy,
- Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
- Staże i praktyki zawodowe itp.