• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

PRACE NAD NOWYM STUDIUM

12 sierpnia 2020

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej Gminy Babice.

Wójt Gminy Babice informuje, iż od 15 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W w/w dniach można zapoznać się z projektem Studium w siedzibie Urzędu Gminy Babice, Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w godz. 10.00 – 13.00.
Materiał oraz szczegółowe informacje pod linkiem:

 

https://bip.malopolska.pl/ugbabice,a,1792634,materialy-dot-wylozenia-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowa.html

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Babice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2020 r.
Uwagi wnoszone mogą być w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Do składanych uwag prosimy załączyć mapkę z zaznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy (wzór uwagi w w/w linku).
Studium określa politykę przestrzenną gminy oraz kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów, zasady ochrony, kierunki rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury technicznej. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jego wykonanie i realizowanie należy do zadań samorządu gminnego i władz gminy.

Osoba do kontaktu:
Natalia Motyl, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami tel. 326201125 wew. 52