• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Uwaga Mieszkańcy Gminy Babice

20 maja 2020

Informacja o kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Babice wiarygodności zadeklarowanych oświadczeń o kompostowaniu odpadów BIO

Wójt Gminy Babice informuje o planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy wiarygodności zadeklarowanych oświadczeń o kompostowaniu odpadów BIO.
Sprawdzane będą nieruchomości, które wystawiają do odbioru worki z odpadami BIO w kwestii zasadności takiego działania oraz ilości wystawianych worków.
Przypominamy, iż właściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w złożonej deklaracji z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, nie powinni wystawiać tych odpadów w workach brązowych w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru.
W przypadku stwierdzenia braku zasadności powyższego działania, właściciel nieruchomości otrzyma stosowną informację, a przy kolejnym naruszeniu Wójt Gminy stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z tyt. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca w którym stwierdzono brak kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Prosimy o przestrzeganie powyższej zasady. W przeciwnym wypadku wzrost kosztów odbioru odpadów będzie skutkował zwiększeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.