• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Mieszkańcy Gminy Babice

20 maja 2020

Informacja o kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców Gminy Babice zasad segregacji odpadów komunalnych

Wójt Gminy Babice informuje o planowanej kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.
Sprawdzane będą pojemniki na odpady zmieszane na okoliczność występowania w nich odpadów, które mogłyby podlegać selektywnej zbiórce w szczególności: papier, plastik, szkło, metal, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.
W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są w sposób niezgodny z zasadami segregacji, właściciel nieruchomości otrzyma stosowne upomnienie o treści „NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA”.
Kolejne stwierdzone naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało wszczęciem postępowania oraz wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, ustalonej jako dwukrotna wysokość stawki podstawowej.
Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.
Większa ilość odpadów zmieszanych wpływa na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zmniejsza szansę osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu.
Apelujemy ponadto o rozsądne gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ w sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów, będzie koniecznym zwiększenie stawki opłaty z tyt. gospodarowania odpadami.