• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rok 2019 Gmina Babice w liczbach

8 stycznia 2020

 

ROK 2019 - GMINA BABICE W LICZBACH

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Akty urodzenia – w Gminie Babice urodziło się 86 dzieci w tym 14 aktów urodzenia sporządzono w USC Babice (akty umiejscowione)
Akty zgonu – w Gminie Babice zmarły 104 osoby w tym 40 aktów zgonu sporządzono w USC Babice
Akty małżeństwa  - w USC Babice sporządzono  39  aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie gminy w tym 21 ślubów konkordatowych, 15 ślubów cywilnych (w tym 2 śluby z cudzoziemcami) i 3 akty umiejscowione)
Rozwody – do USC Babice wpłynęło 11 wyroków rozwodowych
Decyzje – wydano 1 decyzję administracyjną (decyzja dotyczy zmiany imion i nazwisk)
Zaświadczenia do ślubu konkordatowego – wydano 17 zaświadczeń
Jubileusz  – 13 par otrzymało medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (osoby zamieszkałe na terenie Gminy Babice, zawarły związek małżeński w 1969 roku)
Wydano 823 odpisy (odpisy skrócone, zupełne, wielojęzyczne)
Odnotowano 1632 przypiski

Odnotowano 110 wzmianek pod aktami stanu cywilnego

Wprowadzono do nowego systemu 952 akty stanu cywilnego

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Liczba mieszkańców w Gminie Babice – 8970 (na dzień 31 grudnia 2019 r.)
Babice - 1501
Jankowice - 726
Mętków - 1422
Olszyny - 813
Rozkochów - 788
Wygiełzów - 705
Zagórze - 3015
Ilość wydanych dowodów osobistych – 598, (złożonych wniosków –  601)

OŚWIATA

Łącznie do dwóch zespołów szkół, trzech szkół podstawowych i dwóch przedszkoli uczęszczało 949 dzieci (wg stanu na dzień 30 września 2019 r.), z tego :
Zespół Szkół Babice – 237 (75 - przedszkole, 162 – szkoła podstawowa)
Szkoła Podstawowa w Jankowicach – 102
Zespół Szkół Mętków – 184 (50 – przedszkole, 134 – szkoła podstawowa)
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie – 41 (11 – oddział przedszkolny, 30 – szkoła podstawowa)
Szkoła Podstawowa w Zagórzu – 210
Przedszkole Olszyny - 50
Przedszkole Zagórze - 125

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

Formy udzielonej pomocy w 2019 roku

 

Rodzaj świadczenia

Liczba osób którym przyznano świadczenia

liczba świadczeń

Liczba osób w rodzinach

1

Zasiłki Stałe-ogółem

34

352

41

Osoby samotnie gospodarujące

30

329

32

Osoby pozostające w rodzinie

4

23

11

2

Zasiłki okresowe ogółem

79

589

121

Przyznane z tytułu:

bezrobocie

51

304

84

długotrwała choroba

12

78

16

niepełnosprawność

21

170

27

inne

9

35

16

3

Zasiłek celowy w tym:

148

-

271

 

Zasiłek celowy specjalny

34

82

56

4.

Usługi opiekuńcze

25

2816

30

 

Schronienie

4

672

4

 

Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego

3

3

7

7.

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

5

60

5

 

Pomoc udzielona z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019 roku

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

ogółem

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej

1

Liczba osób objętych programem ogółem

237

27

48

162

2

liczba osób korzystających z posiłku

56

15

41

-

3

liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku

123

liczba rodzin

122

liczba osób w rodzinach

235

 

 

Powody przyznania pomocy w 2019 roku.

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

121

221

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

6

6

Potrzeba ochrony macierzyństwa: wielodzietność

10

53

Bezrobocie

69

134

Niepełnosprawność

83

121

Długotrwała lub ciężka choroba

101

155

Bezradność w spawach prowadzenia gospodarstwa domowego

w tym:

10

36

Rodziny niepełne

4

10

Rodziny wielodzietne

3

17

Alkoholizm

10

12

Trudność w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego

1

2

Zdarzenie losowe

3

7

 

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny w 2019 roku.

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny

liczba rodzin w których przyznany był asystent rodziny

10

Ogólna liczba rodziny w których współpraca z asystentem rodziny została zakończona

2

Powody zakończenia współpracy:

ze względu na zmianę miejsca zamieszkania

-

ze względu na brak współpracy i współdziałania

-

ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów

-

ze względu na osiągniecie przez dziecko 18 roku życia

2

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W okresie realizowania od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wydano ponad 19 ton.

Pomocą objęto 382 osób z terenu Gminy Babice. Liczba przekazanych paczek żywnościowych to 1 461.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Przyznane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze oraz dobry start w 2019 roku

 

Liczba osób w rodzinie

 

rodzaj świadczenia

liczba rodzin

ogółem

w tym dzieci

 

świadczenie wychowawcze

1528

3072

1586

 

świadczenia rodzinne

375

761

381

 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

63

228

102

 

fundusz alimentacyjny

15

50

26

 

świadczenie „dobry start”

782

-

1031

 

 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłki rodzinne

375

3564

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

305

1573

2.1.

urodzenia dziecka

14

14

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

18

163

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

8

88

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w tym:

16

150

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

206

206

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania

88

532

2.7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

43

420

 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

375

5137

 

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

168

2092

4.1.

Zasiłki pielęgnacyjne

150

1662

4.2.

Świadczenia pielęgnacyjne

28

285

4.3.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

6

57

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

60

60

 

Świadczenie rodzicielskie

36

191

 

Świadczenia rodzinne razem:

580

7480

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

24

280

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne

10

145

 

Zasiłek dla opiekuna w 2019 roku.

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłek dla opiekuna

8

88

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna ZUS

4

59

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

2

36

 

 

INWESTYCJE INDYWIDUALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, ZWIERZĄT

ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy - 97

 ilość wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 28
ilość domów w trakcie budowy – 11

ilość nowo zamieszkałych domów – 15

ilość nieruchomości, z których odebrano azbest – 69 (159,367 tony)

ilość bezdomnych psów i kotów przekazanych do schroniska – 37 (27 psów i 10 kotów) – koszt Gminy – 68.000,00 zł

ilość współfinansowanych zabiegów sterylizacji – 67 (17 psów i 50 kotów) dofinansowanie – 5,250,00 zł

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

 

ODPADY KOMUNALNE

Ilość zebranych odpadów komunalnych w tym zbieranych w sposób selektywnych (papier, szkło, metal, plastik,  odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny) to 2 600 ton.

AZBEST

Ilość nieruchomości, z których odebrano azbest – 69 (159,367 tony)

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Ogółem w 2019 roku wykonano:

ü  27 nowych przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1.003,50 mb,

w tym:

- Ø 63 – 199 mb,

- Ø 50 –   20,5 mb,

- Ø 40 – 470 mb,

- Ø 32 – 314 mb,

ü  2 nowe przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 91,50 mb.

 

Ponadto wykonano sieć kanalizacyjną w miejscowości Babice:

kolektor „A” – 1.552,26 mb,

kolektor „B” –    725,18 mb,

kolektor „D” – 1.659,20 mb o łącznej długości 3.936,64 mb, podłączając 60 budynków mieszkalnych.

 

OŚWIETLENIE ULICZNE

W roku 2019 łączna moc zainstalowanych lamp wynosiła około 70 kW, w ciągu roku lampy te zużyły około 370 000 kWh energii elektrycznej, w roku 2019 w ramach umowy
na konserwację oświetlenia ulicznego zainstalowano 14 nowych lamp. Ponadto dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Grondy w Zagórzu.

 

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ORAZ BETONOWYCH DRÓG GMINNYCH

Łączna powierzchnia wykonanych nakładek asfaltowych w ciągach dróg gminnych wyniosła 14 512 m2. Drogi w ciągu których wykonano nowe nakładki to: ul. Chemików oraz
ul. Źródlana  w Rozkochowie, ul. Leśna w Olszynach, ul. Anny w Babicach, ul. Tadeusza Kościuszki w Wygiełzowie,  ul. Posada w Zagórzu, ul. Jana Pawła II w Jankowicach.  Ponadto wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej na drodze wewnętrznej
ul. Zatorska w Olszynach na powierzchni ok. 147,75 m2 oraz ul. Kościelna w Zagórzu
na powierzchni ok. 216 m2 .

 

WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH Z KRUSZYWA

Powierzchnia wykonanych dróg z kruszywa kamiennego to 2126 m2.

Remonty dróg z kruszywa obejmowały zarówno całe odcinki dróg jak i uzupełnienie powstałych uszkodzeń. Drogi które podlegały remontowi to: ul. Zdrowia w Jankowicach,
 ul Królowej Jadwigi i ul. Wilcze Doły  w Babicach, ul. Laskowa w Babicach, a także droga transportu rolnego na dz. nr 2639/3 oraz dz. nr 1167 w Jankowicach.

 

INNE PRACE NA TERENIE GMINY

W trakcie całego roku na terenie Gminy przeprowadzono także remont cząstkowy nawierzchni polegający na zabezpieczaniu nawierzchni dróg przed degradacją, letnie oczyszczanie dróg związane z koszeniem poboczy dróg ściąganiem darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających
w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym realizowano zimowe utrzymanie dróg,
w zakresie odśnieżania oraz posypywania dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych. Jednocześnie w ciągu całego roku obowiązywała umowa na konserwację oświetlenia ulicznego zapewniająca zarówno dobudowę dodatkowych punktów świetlnych jak i wymianę niesprawnych źródeł światła oraz szybkie włączanie niesprawnych obwodów oświetleniowych. Wykonano także prace prewencyjne związane z zabezpieczeniem krawędzi jezdni przed spękaniami w zakresie utwardzeń poboczy dróg gminnych, prace te będą kontynuowane w kolejnych latach. Wymieniono także uszkodzone odwodnienia liniowe
w pasie drogi gminnej ul. Panieńskiej w Zagórzu. Oczyszczono także pobocze w ciągu ul. Partyzantów w Mętkowie. 

 

REMONT  I PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BABICE

W 2019 r., wybudowano nowy most na rzece Chechło w ciągu ul. Chechlanej w Mętkowie. Koszt inwestycji to 3 388 481,03 w tym udział Gminy Babice 150 000,00 zł.

 

DROGI WOJEWÓDZKIE NA TERENIE GMINY BABICE

W dniu 29.01.2019 Obwodnica Babic została przekazana do użytkowania  ma 4,8 km długości i 7 m szerokości jezdni przy dwóch pasach ruchu. Przebiega głównie przez nieużytki rolnicze i pola uprawne. Początek nowej trasy zlokalizowany jest na zachód od Wygiełzowa, w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 780 z droga powiatową nr 1014 (ul. Piłsudskiego) a koniec to włączenie do istniejącej DW 780 (ul. Krakowska). Wzdłuż trasy znajdują się bezpieczne pobocza, droga serwisowa, oświetlenie oraz system odwodnienia całej trasy.

 

 

W miejscowości Jankowice dokonano poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych (w obrębie skrzyżowania z DG ul. H. Kołłątaja) w zakresie doświetlenia przejścia dwoma lampami asymetrycznymi z czujnikami obecności pieszego oraz zmierzchowym. Koszt zadania to 30 905,90 zł , w tym udział Gminy Babice to 15 452,95 zł.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego, Gmina Babice oraz Powiat Chrzanowski wspólnie przygotowują zadanie inwestycyjne pn: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Wartość całkowita zadania wynosi: 299 480,40 zł w tym udział gminy to 74 870,10 zł.

 

W trybie tzw.”inicjatyw samorządowych” Gmina Babice wykonała w 2019 r., przebudowę rowu odwadniającego w ciągu DW 781 ul. wadowickiej w m. Jankowice, zakres prac obejmował zamknięcie rowu otwartego celem poszerzenia pobocza a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi. Koszt inwestycji to 40 826,05 zł,w tym 21 190 zł to udział Gminy Babice.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Liczba wniosków złożona do CEIDG ogółem – 259
Założenie działalności gospodarczej – 42

Zmiana - 138
Zawieszenie działalności gospodarczej – 37
Wznowienie działalności gospodarczej – 20
Zakończenie działalności gospodarczej – 22


Na terenie Gminy Babice na dzień 31.12.2019 r. w 22 sklepach (detal), prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- 4 sklepy- sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

- 1 sklep - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również od 4,5% do 18% zawartości alkoholu

- 1 sklep - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,

- 16 sklepów - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu i powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Funkcjonowało 5 lokali gastronomicznych gdzie prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

- 1 lokal gastronomiczny - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,

- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu i powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Zostało wydanych ogółem:

- 44 zezwolenia detal i gastronomia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu),

- 18 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 7 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.