• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XIV sesja Rady Gminy Babice

12 września 2019

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 18 września 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024 Gminy Babice za I półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Studium lokalizacyjno – funkcjonalno – ruchowego rozwoju układu komunikacyjnego zachodniej Małopolski.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice.
9. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w „Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli Gminy Babice za osiągnięcia dydatkyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babice.
13. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020 – 2023.
15. Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnego głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020 – 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
17. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Babice

 

TRANSMISJA ONLINE