• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XI sesja Rady Gminy Babice

18 czerwca 2019

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XI sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Babice za 2018 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Babice wotum zaufania.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice za 2018 r.:
a. przedstawienie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Babice, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r.
b. opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice
c. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
d. dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Babice za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Babice za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Babice za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2019 – 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Przebudowa rowu odwadniającego w ciągu drogi wojewódzkiej 781, ul. Wadowicka w Jankowicach”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
16. Sprawozdanie Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy Babice.

TRANSMISJA ONLINE