• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rok 2018 Gmina Babice w liczbach

15 stycznia 2019

Rok 2018 Gmina Babice w liczbach

ROK 2018 - GMINA BABICE W LICZBACH


URZĄD STANU CYWILNEGO

Akty urodzenia – w Gminie Babice urodziło się 78 dzieci w tym 6 aktów urodzenia sporządzono w USC Babice (akty umiejscowione)
Akty zgonu – w Gminie Babice zmarło 101 osób w tym 54 akty zgonu sporządzono w USC Babice
Akty małżeństwa - w USC Babice sporządzono 51 aktów małżeństw (małżeństwa zawarte na terenie gminy)
Rozwody – do USC Babice wpłynęło 13 wyroków rozwodowych
Decyzje – wydano 4 decyzje administracyjne (decyzje dotyczące zmiany imion i nazwisk)
Zaświadczenia do ślubu konkordatowego – wydano 33 zaświadczenia
Jubileusz – 29 par otrzymało medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” (osoby zamieszkałe na terenie Gminy Babice, zawarły związek małżeński w 1967 i 1968 roku)
Wydano 751 odpisów (odpisy skrócone, zupełne, wielojęzyczne)
Odnotowano 601 przypisków
Odnotowano 52 wzmianki o zgonie małżonka

Odnotowano 4 wzmianki o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Odnotowano 13 wzmianek zmieniających treść aktu

Wprowadzono do nowego systemu 988 aktów stanu cywilnego

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Liczba mieszkańców w Gminie Babice – 9026 (na dzień 31 grudnia 2018 r.)
Babice - 1505
Jankowice - 730
Mętków - 1446
Olszyny - 804
Rozkochów - 800
Wygiełzów - 707
Zagórze - 3034
Ilość wydanych dowodów osobistych – 663, (złożonych wniosków – 676)

OŚWIATA

Łącznie do dwóch zespołów szkół, trzech szkół podstawowych i dwóch przedszkoli uczęszczało 1003 dzieci (wg stanu na dzień 30 września 2018 r.), z tego :
Zespół Szkół Babice – 241 (50 - przedszkole, 164 – szkoła podstawowa, 27 – klasa gimnazjalna)
Szkoła Podstawowa w Jankowicach – 116 (99 – szkoła podstawowa, 17 – klasa gimnazjalna)
Zespół Szkół Mętków – 205 (49 – przedszkole, 139 – szkoła podstawowa, 17 – klasa gimnazjalna)
Szkoła Podstawowa w Rozkochowie – 50 (15 – oddział przedszkolny, 35 – szkoła podstawowa)
Szkoła Podstawowa w Zagórzu – 224 (209 – szkoła podstawowa, 15 – klasa gimnazjalna)
Przedszkole Olszyny - 50
Przedszkole Zagórze - 117

OPIEKA SPOŁECZNA

Formy udzielonej pomocy w 2018 roku

 

Rodzaj świadczenia

Liczba osób którym przyznano świadczenia

liczba świadczeń

Liczba osób w rodzinach

1

Zasiłki Stałe-ogółem

40

386

45

Osoby samotnie gospodarujące

36

347

36

Osoby pozostające w rodzinie

4

39

9

2

Zasiłki okresowe ogółem

87

729

144

Przyznane z tytułu:

bezrobocie

59

434

102

długotrwała choroba

9

51

13

niepełnosprawność

23

208

31

inne

6

30

16

3

Zasiłek celowy w tym

156

1168

280

3a

Zasiłek celowy specjalny

37

89

66

4

Usługi opiekuńcze

20

2776 (h)

25

5

Schronienie

5

1084 (dni)

5

6

Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego

4

4

7

7

Odpłatność gminy za pobyt w DPS

6

72

6

 

Pomoc udzielona z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

ogółem

dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

uczniowie do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej

1

Liczba osób objętych programem ogółem

239

25

48

167

2

liczba osób korzystających z posiłku

48

9

39

0

3

liczba osób którym przyznano zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku

129

liczba rodzin

125

liczba osób w rodzinach

236

 

Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Ubóstwo

125

214

Sieroctwo

0

0

Bezdomność

5

5

Potrzeba ochrony macierzyństwa: wielodzietność

13

65

Bezrobocie

77

144

Niepełnosprawność

84

118

Długotrwała lub ciężka choroba

103

156

Bezradność w spawach prowadzenia gospodarstwa domowego

Rodziny niepełne

13

32

Rodziny wielodzietne

2

12

Alkoholizm

7

7

Trudność w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego

2

2

Zdarzenie losowe

3

7

 

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny

Rodziny współpracujące z asystentem rodziny

liczba rodzin w których przyznany był asystent rodziny

11

Ogólna liczba rodziny w których współpraca z asystentem rodziny została zakończona

3

Powody zakończenia współpracy:

ze względu na zmianę miejsca zamieszkania

ze względu na brak współpracy i współdziałania

2

ze względu na osiągnięcie zamierzonych celów

ze względu na osiągnięcie przez dziecko 18 roku życia

1

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W okresie realizowania od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wydano ponad 19,35 ton

Pomocą objęto 408 osób z terenu Gminy Babice. Liczba przekazanych paczek żywnościowych to 1 124.

 

Świadczenia rodzinne

 

Przyznane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze w 2018 roku

 

Liczba osób w rodzinie

 

rodzaj świadczenia

liczba rodzin

ogółem

w tym dzieci

 

świadczenie wychowawcze

632

2346

1199

 

świadczenia rodzinne

264

928

695

 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

64

238

110

 

fundusz alimentacyjny

16

37

20

 

świadczenie „dobry start”

746

-

1017

 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłki rodzinne

264

4378

 

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

219

1762

2.1.

urodzenia dziecka

20

20

2.2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

15

84

2.3.

samotnego wychowywania dziecka

13

16

2.4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

17

19

2.5.

rozpoczęcia roku szkolnego

185

252

2.6.

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania

72

570

2.7.

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

40

529

 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

264

6140

 

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

174

1990

4.1.

Zasiłki pielęgnacyjne

143

1641

4.2.

Świadczenia pielęgnacyjne

22

279

4.3.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

9

70

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

64

64

 

Świadczenie rodzicielskie

40

303

 

Świadczenia rodzinne razem:

468

8616

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

21

306

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne

10

137

 

 

Zasiłek dla opiekuna

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA ŚWIADCZEŃ:

 

Zasiłek dla opiekuna

12

119

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna ZUS

6

75

 

Składniki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna

4

44

4.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna KRUS

1

9

 

 

INWESTYCJE INDYWIDUALNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, ZWIERZĄT

ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 94 (79+15)
ilość domów w trakcie budowy – 5

ilość nowo zamieszkałych domów – 29

ilość wykonanych przyłączy wodociągowych – 12

ilość wykonanych przyłączy kanalizacyjnych – 2

ilość nieruchomości, z których odebrano azbest – 54 (131,42 tony)

ilość bezdomnych psów przekazanych do schroniska – 15

ilość współfinansowanych zabiegów sterylizacji – 53

ilość wydanych decyzji na wycinkę drzew - 90

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

WODOCIĄGI

W roku 2018 wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 1,72 km, w tym w Olszynach 1137 mb oraz w Zagórzu 583 mb.

 

OŚWIETLENIE ULICZNE

W roku 2018 łączna moc zainstalowanych lamp wynosiła około 70 kW, w ciągu roku lampy te zużyły około 360 000 kWh energii elektrycznej, w roku 2018 w ramach umowy na konserwację oświetlenia ulicznego zainstalowano 14 nowych lamp. Ponadto dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych ul. Poprzecznej w Mętkowie, ul. Dębnickiej w Zagórzu oraz przy udziale środków sołectwa Wygiełzów dokonano budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej ul. Harcerskiej w Wygiełzowie.

 

WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH ORAZ BETONOWYCH DRÓG GMINNYCH

Łączna powierzchnia wykonanych nakładek asfaltowych w ciągach dróg gminnych wyniosła 2 593,80 m2. Drogi w ciągu których wykonano nowe nakładki to: ul. Chemików w Rozkochowie, ul. Świerkowa, ul. Struga, ul. Partyzantów w Mętkowie, ul. Wesoła w Olszynach, ul. Łącznik w Babicach, ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Nowa w Wygiełzowie. Ponadto wykonano nawierzchnię betonową w ciągu drogi gminnej ul. Widokowej w Zagórzu na pow. 291,8 m2. Łączna powierzchnia wykonanych nakładek wynosi 2 885,60 m2.

 

 

WYKONANIE REMONTÓW DRÓG GMINNYCH Z KRUSZYWA

Powierzchnia wykonanych dróg z kruszywa kamiennego to 1307,47m2.

Remonty dróg z kruszywa obejmowały zarówno całe odcinki dróg jak i uzupełnienie powstałych uszkodzeń. Drogi które podlegały remontowi to: ul. Jaśminowa i Olchowa
w Olszynach, ul. Kawalerii w Zagórzu, a także droga transportu rolnego Grabina w Mętkowie

 

INNE PRACE NA TERENIE GMINY

W trakcie całego roku na terenie Gminy przeprowadzono także remont cząstkowy nawierzchni polegający na zabezpieczaniu nawierzchni dróg przed degradacją, letnie oczyszczanie dróg związane z koszeniem poboczy dróg ściąganiem darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym realizowano zimowe utrzymanie dróg. Jednocześnie w ciągu całego roku obowiązywała umowa na konserwację oświetlenia ulicznego zapewniająca zarówno dobudowę dodatkowych punktów świetlnych jak i wymianę niesprawnych źródeł światła oraz szybkie włączanie niesprawnych obwodów oświetleniowych. Przeprowadzone zostały również prace związane z zapewnieniem właściwego spływu wód opadowych i zabezpieczeniem terenów przyległych przed zalewaniem m. in. w ciągu drogi gminnej ul. Wilcze Doły w Babicach,
ul. Żelatowej w Zagórzu czy też drogi wewnętrznej ul. Lipowieckiej w Wygiełzowie. Wykonano także prace prewencyjne związane z zabezpieczeniem krawędzi jezdni przed spękaniami w zakresie utwardzeń poboczy dróg gminnych, prace te będą kontynuowane
w kolejnych latach.

REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BABICE

W roku 2018 przeprowadzono bieżące naprawy dróg powiatowych na terenie naszej Gminy, obejmujące remont cząstkowy nawierzchni oraz remont poboczy. W ciągu DP 1012 K
ul. Wyrowcowej przeprowadzono remont pobocza oraz odwodnienia, które docelowo skutkował położeniem chodnika z kostki brukowej na odcinku ok. 150 mb. Ponadto przeprowadzono remont części nawierzchni z kruszywa kamiennego ul. Jabłonka relacji Jankowice- Mętków .

MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZAKRESIE WYKONANIA NAKŁADEK ASFALTOWYCH NA TERENIE GMINY BABICE

W 2018 r. położono nową nawierzchnię asfaltową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 ul. Oświęcimskiej na pow. ok 1 000 m2.

Obwodnica Babic.

Obwodnica Babic ma 4,8 km długości i 7 m szerokości jezdni przy dwóch pasach ruchu. Przebiega głównie przez nieużytki rolnicze i pola uprawne. Początek nowej trasy zlokalizowany jest na zachód od Wygiełzowa, w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 780 z droga powiatową nr 1014 (ul. Piłsudskiego) a koniec inwestycji to włączenie do istniejącej DW 780 (ul. Krakowska). Wzdłuż trasy znajdują się bezpieczne pobocza, droga serwisowa, oświetlenie oraz system odwodnienia całej trasy. Wybudowane zostały również dwa mosty – jeden nad potokiem Płazianka, drugi nad Zmornicą. Obecnie prowadzono są procedury zmierzające do przekazania obiektu w użytkowanie.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORAZ POZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Liczba wniosków złożona do CEIDG ogółem – 197
Założenie działalności gospodarczej – 22

Zmiana - 85
Zawieszenie działalności gospodarczej – 35
Wznowienie działalności gospodarczej – 21
Zakończenie działalności gospodarczej – 34


Na terenie Gminy Babice na dzień 31.12.2018 r. w 23 sklepach (detal), prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- 4 sklepy- sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

- 1 sklep - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa),

- 1 sklep - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,

- 17 sklepów - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Funkcjonowało 5 lokali gastronomicznych gdzie prowadzona była sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

- 1 lokal gastronomiczny - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa jak i również powyżej 18% zawartości alkoholu,

- 2 lokale gastronomiczne - sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Zostało wydanych ogółem:

- 23 zezwoleń detal i gastronomia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu),

- 15 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 12 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.