• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXIV Sesja Rady Gminy Babice

21 czerwca 2017

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Babice:
1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Babice za 2016 r.
1/ wystąpienie Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Babice (przedstawienie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Babice, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego za 2016r.)
2/ opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice
3/ opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
4/ dyskusja
5/ podjęcie uchwał w sprawie:
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Babice za rok 2016;
-zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Babice za 2016r.
-absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Babice za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2017r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2017 – 2024r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Babice i jej jednostkom organizacyjnym .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na dofinansowanie zadania „zakup samochodu oznakowanego z segmentu C wraz z doposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice .
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części działki numer 1812 w Zagórzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2011 Rady Gminy Babice z dnia 29.12.2011r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Babice na lata 2011 - 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Babice.
16. Przyjęcie Apelu I/1/2017 Rady Gminy Babice z dnia 28 czerwca 2017 roku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia systemowych zmian w organizacji ruchu skutkujących docelowym brakiem możliwości dojazdu przewoźników do centrum miasta Krakowa .
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
18. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Babice.