• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XVI Sesja Rady Gminy Babice

17 grudnia 2015

Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje że w dniu 29 grudnia 2015r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XIV i XV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2015-2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XLVI/397/2010 Rady Gminy Babice z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Babice i jej jednostkom podległym , z wyłączeniem należności powstałych w związku za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody dla lipy drobnolistnej znajdującej się na działce nr 128 położonej w miejscowości Wygiełzów, Gmina Babice .
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
10. Przedstawienie rocznego Harmonogramu Terminów Obrad Rady Gminy Babice na 2016 r.
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy
11. Uchwalenie budżetu Gminy Babice na 2016 r.
- przedstawienie projektu budżetu gminy Babice wraz z jego uzasadnieniem przez Wójta Gminy Babice,
- odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Gminy Babice,
- dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Babice na 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2016-2024.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
14. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad XVI Sesji Rady Gminy Babice.