• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

VII Sesja Rady Gminy Babice

21 maja 2015
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 29 maja 2015r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad  sesji:

1. Otwarcie VII Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2015r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Babice na  lata  2015-2024r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego dla instytucji kultury.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania: „Zamiana utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej betonowej wzdłuż ul. Wyrowcowej w Zagórzu - DP 1012K ” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Wyrowcowej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego w Zagórzu.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Babice Nr XXXIII/227/2013  z dnia 25 stycznia 2013r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Babice na lata 2015-2020.”
11. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” na okres programowania 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jankowicach.
13. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Babice działki  nr 1/114 o powierzchni 0,139ha położonej w obrębie Jankowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Babice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Babice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Babice na lata 2015-2020.
17. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach za rok 2014 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej  oraz wnioskami w zakresie potrzeb pomocy społecznej.
18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
20. Informacja Wójta Gminy Babice  z działalności za ostatni okres.
21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Babice.