• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

LIV Sesja Rady Gminy Babice

16 października 2014
Przewodniczący Rady Gminy Babice uprzejmie zaprasza na LIV Sesję Rady Gminy Babice, która  odbędzie się w dniu 24 października 2014r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111).
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad LIV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale  Budżetowej  Gminy Babice na  2014r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku w Mętkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja Potoku Olszyńskiego.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Chrzanowskiego na zadanie „Przewóz pasażerski na linii komunikacyjnej Zagórze - Chrzanów – Zagórze.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie na realizację zadania „Przewóz osób komunikacją zbiorową na liniach 38 i B.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki numer 1154 położonej w Babicach, stanowiącej własność Gminy Babice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym części działki numer 2727/45 o pow. około 92m2, położonej w Jankowicach, stanowiącej mienie komunalne Gminy Babice.
12. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych według stanu na 31 grudnia 2013r. i na 2 miesiące przed upływem kadencji tj. stan na 21 września 2014r.
13. Informacja o oświadczeniach majątkowych  Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika  Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji  administracyjnych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
15. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na  wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad LIV Sesji Rady Gminy Babice.