• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rozkochaj się w Rozkochowie

5 lutego 2014
Regulamin konkursu fotograficznego - Rozkochaj się w Rozkochowie
Regulamin Konkursu Fotograficznego
I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BABICACH
 2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii i ciekawych miejsc w Rozkochowie.
II. Zasady konkursu
 1. Czas trwania konkursu - od 05 lutego do18 lutego 2014 r.
 2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:
  a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 4. Każdy uczestnik zgłasza do 3 prac.
 5. Format prac: zdjęcia należy dostarczyć na płycie, pendrive, itd., w rozdzielczości nie mniejszej niż 1000 pikseli
 6. Do zgłoszonej pracy/prac należy załączyć metryczkę z:
  a. imieniem i nazwiskiem autora
  b. tytułem pracy, miejscem gdzie zostało wykonane zdjęcie
 7. Prace konkursowe należy składać w świetlicy w Rozkochowie (ul. Chemików 2) lub biurze GOKiS Babice (Babice, ul. Krakowska 47)
 8. Termin składania prac upływa 18 lutego 2014 r.
 9. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku OSP w Rozkochowie, podczas imprezy promocyjnej: "ROZKOCHAJ SIĘ W ROZKOCHOWIE"oraz na stronie internetowej organizatora.
 10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
 11. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Babice
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Nagrody zostaną wręczone 23 lutego 2014 r. w budynku OSP w Rozkochowie
IV. Postanowienia końcowe
 1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 5. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora oraz w Świetlicy w Rozkochowie.