• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Rozwiązywać umowę czy nie?

18 marca 2013
Informacje Spółek świadczących usługi komunalne na terenie Gminy Babice na temat rozwiązywania dotychczasowych umów na wywóz odpadów komunalnych.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. - Jaworzno

Rozwiązywać umowę czy nie ? – wybór pozostawiamy klientom.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do naszej firmy dotyczącymi kwestii umów zawartych pomiędzy mieszkańcami Gminy Babice a spółką MPO informujemy, że wybór dotyczący rozwiązania umowy należy do klienta.
Ustawodawca wprowadzając nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) nie wprowadził żadnych regulacji normujących tą kwestię, więc na tej podstawie umowy automatycznie nie ulegają rozwiązaniu.
Opinię tą popiera również Ministerstwo Środowiska w wydanej w dniu 05.03.2013 oficjalnym stanowisku w sprawie rozwiązywania umów.: „właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele ci nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy). Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować.
Na gruncie prawa cywilnego pojawiają się interpretacje odwołujące się do Kodeksu Cywilnego np: art. 58 § 1 w świetle, którego umowa na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, będzie nieważna jako sprzeczna z ustawą oraz w odniesieniu do art. 387 § 1 k.c., byłaby to również umowa o świadczenie niemożliwe, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem odbiór odpadów komunalnych staje się obowiązkiem gminy i żaden inny podmiot, który nie działa na podstawie umowy z gminą, nie może takiej usługi świadczyć. (źródło: samorzad.lex.pl, Radosław Skwarło 26.02.13).
W związku z powyższym, pozostawiając klientom możliwość wyboru dotyczącego rozwiązania umowy lub jej nierozwiązania, działając w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania spółka z o.o. oświadczamy, że spółka nie będzie żądać zapłaty wynikającej z umowy, nawet jeśli właściciel nieruchomości nie wypowie umowy a nowy system ruszy z dniem 1 lipca 2013. Dodatkowo dołożymy wszelkich starań aby klienci, którzy zdecydują się rozwiązać umowę mogli tego dokonać sprawnie i szybko, czyli w każdym czasie bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia umowy.

- Wniosek o zamknięcie umowy

Spółka Usługi Komunalne „Trzebinia”


Zarząd Spółki Usługi Komunalne „Trzebinia” informuje, że w związku wejściem w życie od dnia 01.07.2013 r. nowych przepisów i zasad odbioru odpadów komunalnych od właścicieli indywidualnych gospodarstw domowych, zawarte z naszą Spółką indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z dniem 30 czerwca 2013 roku zostaną rozwiązane. Nie ma potrzeby i obowiązku składania wypowiedzeń.