• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXXV Sesja Rady Gminy Babice

15 marca 2013
Przewodniczący Rady Gminy Babice uprzejmie zaprasza na XXXV Sesję Rady Gminy Babice, która odbędzie się w dniu 22 marca 2013 r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111).
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013r .
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaworzno w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Mętkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Babice od dnia 21 kwietnia 2013 do dnia 20 kwietnia 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  wniesienie aportem nieruchomości nr 1085 w Babicach do Spółki Gospodarka Komunalna w Babicach sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wyznaczeniu aglomeracji Chrzanów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Babice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Babice z dnia  20 grudnia 2012 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/216/2012 Rady Gminy Babice z dnia 20 grudnia 2012 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Babice z dnia  25 stycznia 2013 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Babice z dnia 25 stycznia 2013 r.
20. Przedstawienie sprawozdania z działalności OPS za rok 2012.
21. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.
22. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie  między sesyjnym.
23. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
24. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Babice.