• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXX Sesja Rady Gminy Babice

22 listopada 2012
Przewodniczący Rady Gminy Babice zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2012r. od godz. 14 :00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie  XXX  Sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Babice .
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Babice na 2012r .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2012 - 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chrzanów.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
11. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Babice.