• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXIX Sesja Rady Gminy Babice

19 października 2012
Przewodniczący Rady Gminy Babice uprzejmie zaprasza na XXIX Sesję Rady Gminy Babice, która odbędzie się w dniu 26 października 2012 r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111).
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1.  Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Babice.
2.  Przyjęcie porządku obrad XXIX Sesji Rady Gminy Babice.
3.  Przyjęcie protokołów  z obrad XXVII i XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Babice .
4.  Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Babice na 2012r .
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatków od nieruchomości .
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Babice na rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Babice nr XXX/232/2005 z dnia 18 marca 2005r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu współpracy Gminy Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: sposobu realizacji zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice.
11. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych według stanu na 31 grudnia 2011r.  
12. Informacja o oświadczeniach majątkowych Wójta Gminy, Sekretarza Gminy,Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym .
15. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
16. Odpowiedzi na  wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Babice.