• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Określenia zasad dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów z terenu Gminy Babice.

9 lipca 2012
Określenia zasad i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników - dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013 z terenu Gminy Babice.
Zarządzenie Nr  87/2012 Wójta Gminy Babice z dnia  5 lipca  2012 r.

w sprawie: określenia zasad i  terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników - dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013  z terenu Gminy Babice.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 706 ) oraz art. 90u ust. 4 pkt. 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1
1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników skierowana jest do uczniów  rozpoczynających w roku szkolnym  2012/2013  naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:
a) słabo widzącym,
b) niesłyszącym,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt  a-c posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.
3. Pomocy udziela się uczniom o których mowa w ust.1, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn. zm.), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.
4. Pomocy udziela się uczniom klasy I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust, 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. kwoty 504 zł.
5. Ponadto, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), pomoc  może być udzielona uczniom o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Liczba  uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej  gminie 5% ogólnej liczby uczniów , o których mowa w ust. 3 tj. kwoty 351 zł.
6. Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:
1) 180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,
2) 180 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit.  a-c
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej,
3) 210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej
4) 210 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit.  a-c
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej,
5) 325 zł dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit.  a-c
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum.
7. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w sekretariacie szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

§ 2
1. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom  tj. do dnia 16 lipca 2012 r.
2. Dyrektorzy szkół przekażą wykazy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wymienionej w § 1, w terminie do  dnia 19 lipca 2012 roku do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach.
3. Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r. – na podstawie faktur, rachunków wystawionych na rodzica i wniosek do Dyrektora Szkoły.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.