• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXV Sesja Rady Gminy Babice

27 czerwca 2012
6 lipca 2012 r. od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy  w Babicach (sala konferencyjna  p.111) odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie  XXV Sesji Rady Gminy  Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy Babice .
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale  Budżetowej  Rady Gminy Babice na 2012r .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Gminy Babice  z dnia 27 września 2011r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Mętkowie .
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym następujących działek 62/2, 63/2, 64/2, 65/2, 66, 67 położonych w Wygiełzowie, obręb Babice stanowiących własność Gminy Babice .
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza komunalnego w Mętkowie .
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania  Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Babicach.
11.  Zajęcie  stanowiska w sprawie skarg dotyczących :
- nieprawidłowości w zakresie  przyznawania zasiłków,
- nieprawidłowo zawartej umowy Nr  G.272.1.2012
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym .
13. Informacja Wójta Gminy Babice  z działalności za ostatni okres.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad  XXV  Sesji Rady Gminy Babice.