• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

Deratyzacja na terenie Gminy Babice

17 kwietnia 2012
Zarządzenie Wójta Gminy Babice z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie: powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Babice.
Zarządzenie Nr 44/2012
Wójta Gminy Babice
z  dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie: powszechnej akcji deratyzacji na terenie Gminy Babice.

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ), art. 22 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2008 r.,  Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLVII/395/2006 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Babice zarządzam,  co następuje:


§ 1
Zarządza się powszechną akcję deratyzacji na terenie Gminy Babice w terminie wiosennym, tj. od dnia 16 kwietnia 2012 r. do 20 maja 2012 r.

§ 2
Właściciele lub osoby sprawujące zarząd, a w przypadku nieruchomości stanowiących własność samorządowych, państwowych jednostek organizacyjnych – kierownicy danych jednostek, zobowiązani są do oczyszczenia posesji z nagromadzonych nieczystości płynnych i stałych.
I. Do odszczurzania należy stosować preparaty zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, posiadające pozwolenie na obrót, wydane przez Ministra Zdrowia (ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych- Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 252 z późn.zm.).
II. Właściciele nieruchomości, bądź uprawnione w tym zakresie firmy powinny uzyskać karty charakterystyki zastosowanych preparatów.
III. Oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla gryzoni oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
IV. W dniu 16 kwietnia 2012 r. wyłożyć preparaty zgodnie z ich instrukcją zastosowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”.  Preparaty pozostawić do dnia 20 maja 2012 r. uzupełniając ilość w miarę spożywania przez gryzonie.
V. Miejsca wyłożenia preparatów, w miarę możliwości dobrać tak, aby były niedostępne dla osób niepowołanych, a zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych i ptaków.
VI. W czasie wyłożenia preparatów dokonywać codziennych oględzin pomieszczeń, w których zostały zastosowane i na bieżąco  usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt.
VII. Zabiegi deratyzacji i oczyszczania pomieszczeń z padłych zwierząt przeprowadzać w odzieży ochronnej, wynikającej ze spodziewanych zagrożeń dla zdrowia ludzi, stosownie do zapisów zawartych w kartach charakterystyki poszczególnych preparatów.
VIII. Nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt.
IX. W dniu 21 maja 2012 r. zebrać pozostałości trutki i następnie przekazać je do utylizacji uprawnionym do tego celu zakładom.
X. Wskazane, by w miarę możliwości deratyzację przeprowadziły uprawnione zakłady DDD posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie kompleksowego zarządzania akcjami deratyzacji, znające dobrze zarówno biologię gryzoni, ich zwyczaje, preferencje jak i nowoczesne preparaty biobójcze oraz potrafiące profesjonalnie przygotować program monitorowania obecności gryzoni w obiekcie. Firmy te powinny ponosić odpowiedzialność w zakresie skuteczności przeprowadzanych akcji deratyzacji.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Babice.


WÓJT GMINY BABICE