• Facebook
  • Newsletter
  • Kanał RSS
  • EN
  • Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu
  • Drukuj
Formularz wyszukiwania
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babicach
  • ePUAP

XXII Sesja Rady Gminy Babice

21 marca 2012
23 marca 2012r. od godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się  XXII Sesja Rady Gminy Babice.
Proponowany porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie  XXII Sesji Rady Gminy Babice i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012r .
6. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babice na lata 2012 - 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Babice od dnia 21 kwietnia 2012 do dnia 20 kwietnia 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Babice w 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg  gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Babice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż części nieruchomości numer 2182 położonej w Olszynach, stanowiącej własność Gminy Babice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki numer 4552/10  położonej w obrębie Włosień, będącej własnością Gminy Babice.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie  między sesyjnym.
13. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad  XXII  Sesji Rady Gminy Babice.